Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Zkratky v citacích

V souvislosti s citacemi se můžeme setkat s různými zkratkami, se kterými se běžně nesetkáváme:

(…) – výpustka – používá se v případě přímé citace, pokud část textu vynecháme.

(sic!) – upozornění na fakt, že v citovaném textu je nějaká nesrovnalost, něco neobvyklého, zarážejícího nebo např. gramatická chyba, přičemž nejde o chybu v přepisu. Použije se za sporným/nespisovným/zarážejícím tvrzením/údajem.. Sic je z latiny, znamená „právě takto“, píše se v závorce (někdy s vykřičníkem nebo kurzívou).

At: – používá se pro upřesnění lokace citovaného díla (v případě omezeného počtu kopií díla).

b. m. – bez místa – v případě, že není u díla známo místo vydání, zapíše se v hranatých závorkách. Jde o český ekvivalent s. l.

b. n. – bez nakladatele – v případě, že není u díla znám název nakladatele/vydavatele, zapíše se v hranatých závorkách. Jde o český ekvivalent s. n.

b. r. – bez roku – v případě, že není u díla znám rok vydání, zapíše se v hranatých závorkách. Jde o český ekvivalent s. a.

et al. – et alii – ekvivalent českého „a kol.“, „a jiní“ (knihu napsal kolektiv autorů).

c / cop – copyright – může se použít místo znaku ©.

cit. – citováno – používá se pro uvedení data, kdy bylo dílo citováno (zejména u elektronických dokumentů, které se průběžně aktualizují). Alternativně je možné také použít „vid.“ (viděno).

ed. – editor

In: – používá se k odlišení názvu příspěvku a názvu mateřského dokumentu (např. ve sborníku z konference).

násl. – následující – používá se při uvádění stran publikace – např. „s. 123 a násl.“.

no. – numero – uvedení čísla (např. u časopisu).

roč. – ročník – uvedení ročníku (svazku).

s. – strana/y – používá se u citací v textu pro upřesnění strany nebo rozsahu stran, ze kterých údaj pochází (Novák, 2010, s. 87) nebo pro uvedení celkového počtu stran publikace v bibliografickém záznamu, resp. stran na kterých ne článek časopisu nebo příspěvek ve sborníku apod. U zahraničních publikací se používá pro uvedení stran zkratka „p.“ nebo „pp.“ Pokud uvádíme v česky psaném textu bibliografické citace dle ISO, můžeme uvádět „s.“ místo „p.“ i pro zahraniční publikace.

s. a. – sine anno – bez roku vydání.

s. l. – sine loco – bez místa vydání.

s. n. – sine nomine – bez názvu nakladatele.

srov. s – srovnej s – používá se v případech, kdy citujeme jedno dílo a současně chceme poukázat na to, že v dalších dílech se o dané problematice také píše.

sv. – svazek

v. / vol. – volume

Pozor – slovo „viz“ není zkratka, nepíše se tedy s tečkou!

Související:

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.