Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Údaje v bibliografických citacích

Na konci práce uvádíme seznam použitých zdrojů. Každý záznam – citace – by měl obsahovat taková data, která umožní dostatečně přesně identifikovat zdroj. Obvykle se např. u monografií uvádějí údaje tvůrce, název, vydání, nakladatelství, datum, edice, číslování, standardní identifikátor. Pro každý typ zdroje (kniha, časopis, sborník z konference, webová stránka apod.) se uvádějí odlišné údaje. V následujícím textu jsou uvedeny základní prvky citací. Kompletní informace k jednotlivým prvkům a jejich použití jsou uvedeny v ISO 690 na s. 9-26.

Kde získáme údaje pro bibliografické citace

Potřebné údaje nalezneme obvykle na titulní straně knihy (z těchto údajů jsou v následujícím textu uvedené příklady), další údaje lze vyčíst z tiráže na konci publikace. Údaje na obálce (přebalu) knihy se mohou někdy lišit, přednost dáváme titulnímu listu.

Při citování webové stránky je to úvodní (domovská) stránka serveru, dále metadata stránky a údaje uvedené v patičce stránky.

Tvůrce je jméno autora (osoby nebo organizace) zodpovědné za vytvoření dokumentu (např. u sborníku to je editor). Příjmení (nebo název organizace) tvůrce se zapisuje verzálkami. Křestní jméno(a) autora, uvedeného na začátku bibliografické citace se píše až po příjmení. S ohledem na množství a typ tvůrce se používají tyto varianty zápisu:

Příklad uvedení tvůrce knihy:
BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK

Název - uvádí se název díla tak, jak je uveden na titulní straně dokumentu (nebo domovské stránce webu), a to kurzívou. Podnázev se píše za název a je oddělen dvojtečkou. Podnázev publikace se píše na začátku s malým písmenem i v případě, když začíná velkým písmenem. Pokud se ale jedná o souběžný název nebo název dílu, počáteční písmeno je velké. U citací článků z časopisů, příspěvků ze sborníků z konferencí apod. je uvádění názvu odlišné. Např. jako klíčový název se uvádí název časopisu.

Příklad uvedení názvu knihy:
Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti

Vydání – publikace vycházejí často v několika vydáních – jde o dotisk, aktualizaci apod. Údaj o vydání se v citaci uvádí tak, jak je v publikaci uvedeno. Výjimkou je první vydání – tento údaj se neuvádí. Jednotlivá slova v citaci vydání je možné zkracovat v souladu s ČSN ISO 832. Bibliografický popis a citace. Pravidla zpracování bibliografických termínů. Seznam zkratek je dostupný také na webových stránkách Národní knihovny.

Příklad uvedení vydání knihy:
2., výrazně přepracované a rozšířené vydání

Nakladatelské údaje – uvádí se obvykle místo vydání (oddělené dvojtečkou), název nakladatele a datum.

Příklad uvedení vydavatele knihy:
Praha: Grada, 2008.

Číslování a stránkování – uvádíme údaje, které jsou uvedeny ve zdroji, a to od většího celku k menšímu (svazek (ročník), číslo části, strany) – např. „roč. 10, č. 5, s. 32-37“. U seriálových publikací lze označení vynechat. V takovém případě se čísla svazku (ročníku) píší tučně a číslo části se uvede do závorky „10(5), 32-37“.

Edice (angl. series) – soubor monografií, časopisů apod., uváděných pod společným označením. Uvádění edice je dle normy povinné. Pokud tedy publikace vyšla v rámci nějaké edice, uvedeme její název tak, jak je uveden v publikaci. Slovo „edice“ uvádíme pouze v případě, že je součástí názvu.

Příklad uvedení edice:
Management v informační společnosti

Standardní číslo – pokud má citované dílo přiděleno ISBN, ISSN nebo jiný standardní identifikátor, uvádí se vč. jeho označení. Číslo ISBN/ISSN je jedno „slovo“. Pokud by vyšlo číslo na konec řádku a mělo by dojít k jeho rozdělení na dva řádky, je vhodné použít místo pomlček tzv. pevnou pomlčku. Ve Wordu ji zapíšeme pomocí kombinace kláves CTRL + SHIFT + pomlčka.

Příklad uvedení standardního čísla:
ISBN 978-80-247-2279-5

Příklad bibliografické citace knihy:
BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK, 2008. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2., výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2279-5.

Údaj o roce vydání se uvádí za jmény autorů v případě použití formy odkazu jméno-datum. Jinak se uvádí za údajem o nakladatelství. Údaj o celkovém počtu stran publikace není povinný.

Pokud v práci uvádíme odkaz na normu, je bibliografická citace podobná, jako u knihy, jako první se uvádí číslo normy. Citování norem má striktní pravidla – většinou se na normu pouze odkazuje.

Příklad – citace normy:
ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Elektronické zdroje

Typ nosiče (média) – uvádí se zejména u netištěných dokumentů v hranatých závorkách, a to hned za jeho názvem.

Příklad uvedení typu média:
[online]

Datum citování – uvádí se datum, kdy autor ze zdroje čerpal. Protože jde o údaj neuvedený ve zdroji, píše se do hranatých závorek s uvedením zkratky „cit.“ nebo „vid.“.

Příklad uvedení data citování:
[cit. 2012-12-24]

Dostupnost – uvádí se většinou adresa elektronického zdroje, a to vždy konkrétní stránka (např. html, php) nebo dokument (např. pdf, xlsx). Výjimkou jsou adresy, které jsou proměnné (unikátní pro každou návštěvu nebo se adresa nemění při zadávání proměnných) a jejich opětovné zadání do prohlížeče by nevedlo ke stejnému cíli (např. stránky EuroMonitoru (euromonitor.com) nebo Obchodního rejstříku a Sbírky listin (or.justice.cz). V takových případech se uvede pouze adresa portálu. Pokud vyjde adresa zdroje na konec řádku a došlo by k jejímu rozdělení, je vhodné ji rozdělit ručně v místě za lomítkem. Pokud je adresa zdroje posledním údajem v bibliografickém záznamu, nepíše se za ní tečka. Pokud je ke zdroji omezený (např. placený) přístup, je vhodné tento údaj uvést za text „Dostupné z“.

Příklad uvedení dostupnosti:
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html

Při kopírování odkazu z prohlížeče bychom měli dávat pozor na to, co vlastně odkaz obsahuje. Někdy je např. v odkazu zakomponována adresa vyhledávače, stránka, na které je odkaz, typ internetového prohlížeče, hledaný výraz atd. Tyto údaje do odkazu nepatří. Místo následujícího odkazu bychom měli zadat pouze adresu http://mits.doi.gov/cadr/main/regnegact.pdf.

Příklad chybného uvedení dostupnosti:
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmits.doi.gov%2Fcadr%2Fmain%2Fregnegact.pdf&rct=j&q=The%20Negotiated%20Rulemaking%20Act%20of%201996&ei=KV6HTaDVMMWSswbkkqSWAw&usg=AFQjCNFXgY19vanM5hrc6LPpoUadYyuZEQ&sig2=Tg1--_lbf1vaZfUt91rRyg&cad=rja

Související:

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.