Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Metody citování

Norma ČSN ISO 690 rozlišuje tři základní metody citování: jméno-datum, číselný odkaz, poznámka pod čarou. Tyto formy citování se liší způsobem zápisu odkazu, jejich podstata je ale ekvivalentní. Způsob, jakým citujeme, by měl být ale v celé práci stejný.

Metoda jméno-datum (tzv. harvardský systém)

Při citování touto metodou uvádíme v textu v kulatých závorkách příjmení autora, rok vydání publikace a případně číslo strany, ze které čerpáme – např. (Novák, 2010). Alternativně lze použít i hranaté závorky – např. [Novák, 2010]. Pokud jméno tvůrce použijeme přímo v textu, uvádíme do závorky pouze rok – např. Novák (2010) uvádí, že… Lokace citace ve zdroji (číslo nebo rozsah stran, ze kterých citujeme) se uvádí do kulatých závorek za rok – např. (Novák, 2010, s. 87).

Při použití této metody citování uvádíme na konci práce v seznamu literatury úplné bibliografické citace seřazené podle příjmení prvního autora, případně podle roku vydání. Pokud stejný autor vydá v jednom roce více publikací, doplňuje se za rok vydání ještě písmeno, a to jak v odkazu v textu, tak v seznamu literatury – např. (Novák, 2010a), (Novák, 2010b).

Metoda číselného odkazu

Citaci označujeme pořadovým číslem publikace, které odpovídá číslu uvedenému v seznamu literatury. Číslici uvádíme v kulatých nebo hranatých závorkách nebo jako horní index. Pokud stejnou publikaci použijeme vícekrát, bude mít vždy stejné číslo. Např. (17) nebo [26, s. 87]. Bibliografické citace v seznamu použitých zdrojů řadíme podle pořadí použití zdrojů v práci (nikoli podle abecedního pořadí příjmení).

Metoda průběžných poznámek pod čarou

Na místo citace vkládáme v textu poznámku pod čarou, do které vypisujeme bibliografický záznam. V jedné poznámce může být uvedeno více bibliografických citací. Bibliografické citace v seznamu použitých zdrojů řadíme podle pořadí použití zdrojů v práci (nikoli podle abecedního pořadí příjmení). Při použití této metody citování jsou tedy kompletní bibliografické záznamy uvedeny dvakrát – průběžně v textu a poté na konci práce. Pro kratší texty se tedy tato metoda příliš nehodí.

Volba metody citování

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE preferujeme a doporučujeme použít pro diplomové a bakalářské práce metodu citování jméno-datum. Stejnou metodu citování je možné použít i pro rozsáhlejší seminární práce. Metoda průběžných poznámek pod čarou se hodí využít např. v seminární práci, kde je jen několik málo použitých zdrojů.

Řazení seznamu bibliografických citací

Pokud k odkazování na zdroje používáme metodu jméno-datum, uvádí se na konci práce seznam bibliografických citací v následujícím pořadí:

Pokud je autorem (tvůrcem) organizace, řadí se v seznamu dle prvního významného slova (tedy např. nebereme v úvahu „The“ na začátku názvu organizace). Pokud jde o zdroj, kde autora/y neuvádíme vůbec (např. encyklopedii), pak je na prvním místě citace název publikace a řadí se v seznamu dle tohoto názvu. Dokumenty, které mají více autorů, ale žádný z nich není dominantní nebo nemají autora, je prvním údajem v citaci název díla. Tento název by při využívání metody odkazování jméno‑datum měl být uveden na první pozici v odkazech v textu – např. (Encyklopedie ekonomie, 2000). Jakmile je ale jeden autor z několika nějakým způsobem zvýrazněn, uvádí se „Novák et al.“.

Při využití metod formou číselného odkazu nebo poznámky pod čarou se citace řadí podle jejich použití v textu práce.

 

Související:

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.