Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Práce se zdroji a jejich citování

V odborných pracích často pracujeme s výsledky/díly jiných autorů. Takové části práce (tj. definice, vzorec, myšlenka, názor, informace, číslo apod.), které nejsou originální myšlenkou, výpočtem apod. autora práce, je nutné v práci uvádět tak, aby bylo zřejmé, co je dílem autora práce a které části práce jsou převzaté. Převzaté části označujeme pomocí odkazu na původní zdroj. Zejména seminární práce a teoretické části BP/DP by měly být důkazem, že student je schopen adekvátně pracovat s dostupnými zdroji. Zpracování kvalifikační práce předpokládá, že student bude pracovat s řadou cizích myšlenek, teorií, názorů apod. Neuvedení zdroje převzatých děl je porušením autorského zákona.

Způsoby citování a pravidla spojená s tvorbou bibliografických záznamů jsou popsány v citační normě ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (norma ČSN ISO 690 (01 0197) je platná od 1. 4. 2011 a nahrazuje ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690 2 (01 0197) z ledna 2000). Kromě této normy, která je nezávazná, existují různá pravidla a doporučení, které si stanovují jednotlivé vysoké školy, nakladatelství, vydavatelé časopisů apod.

Pro účely citování převzatých děl je třeba rozlišovat dva důležité pojmy:

Proč citovat

Chyby v citování

Co je a co není třeba citovat

V textu vždy uvádíme zdroj u údajů kvantitativního charakteru (číselné údaje, množství, poměr, výskyt apod.). Citujeme také veškeré informace, které jsou v práci nové, dříve neuvedené. Existují případy, kdy dílo necitujeme i přesto, že se o citaci jedná.

Co je to plagiátorství

Aktuálnost použitých zdrojů

Při práci s literaturou se zejména v teoretické části práce opíráme o různé cizí zdroje. Zdroje vybíráme podle jejich vztahu k tématu, kvalitě a aktuálnosti. Pokud existuje více verzí téže publikace (stejný autor, stejný nebo obdobný název), je vhodné používat aktuální verzi - může obsahovat nejen aktualizované informace, ale i opravu chyb. Student ve své kvalifikační práci mj. prokazuje, že má přehled o publikacích daného oboru, že je schopen samostatně tyto publikace zpracovat a že z dostupných zdrojů dokáže vybrat ty, které jsou vzhledem k danému tématu relevantní a kvalitní.

Kam dál:

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.