Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Vložení pole s výpočtem

Pokud pracujeme s formuláři nebo jinými dokumenty, kde potřebujeme vložit nějaký výpočet, pak můžeme postupovat dvěma způsoby

 1. Vložit vzorec přímo pomocí nabídky Vložit - Pole a z kategorie Rovnice a vzorce vybrat pole = (Formula).
  Dialogové okno Pole
  Poté klikneme na tlačítko Vzorec... a můžeme rovnici nebo vzorec zapsat.
  Dialogové okno Vzorec
 2. Podobně můžeme vložit výpočet i pomocí panelu nástrojů Formuláře. Vložíme Textové pole formuláře
  Textové pole formuláře, poté zvolíme Možnosti pole formuláře Možnosti pole formuláře a v dialogovém okně Možnosti textového pole formuláře vybereme jako Typ položku Výpočet.
  Možnosti textového pole formuláře

Oba postupy by měly být ekvivalentní. Jako položky vzorce můžeme volit záložky (pojmenovaná položka formuláře se stane také záložkou). Pokud nechceme zapsat vzorec přímo pomocí kódu pole, můžeme využít průvodce – Word nám v tomto případě (na rozdíl od pole formuláře) nabízí seznam použitelných funkcí.

Dialogové pole Vzorec

I v české verzi Wordu lze funkce vkládat pouze v jejich anglické podobě.

Adresovat lze ve vzorcích a funkcích absolutně - pomocí názvu pole (záložky) nebo relativně - např. v tabulkách lze použít odkazy ABOVE, BELOW, LEFT, a RIGHT.

Vzorec by pak mohl vypadat například:

=Text1+Text3+SUM(ABOVE)

Funkce použitelné ve Wordu

ABS(x)

Vrátí kladnou hodnotu čísla nebo vzorce bez ohledu na jeho skutečnou kladnou nebo zápornou hodnotu.

AND(x,y)

Vrátí hodnotu 1, pokud logické výrazy xy jsou oba pravdivé, nebo hodnotu 0 (nula), pokud je některý výraz nepravdivý.

AVERAGE( )

Vrátí průměr seznamu hodnot.

COUNT( )

Vrátí počet položek v seznamu.

DEFINED(x)

Vrátí hodnotu 1 (pravda) v případě, že výraz x je platný, nebo hodnotu 0 (nepravda) v případě, že výpočet výrazu nelze provést.

FALSE

Vrátí hodnotu 0 (nula).

INT(x)

Vrátí čísla vlevo od desetinné čárky v hodnotě nebo vzorci x.

MIN( )

Vrátí nejmenší hodnotu ze seznamu.

MAX( )

Vrátí největší hodnotu ze seznamu.

MOD(x,y)

Vrátí zbytek, který je výsledkem celočíselného dělení hodnoty x hodnotou y.

NOT(x)

Vrátí hodnotu 0 (nula) (nepravda), pokud logický výraz x je pravdivý, nebo hodnotu 1 (pravda), pokud je výraz nepravdivý.

OR(x,y)

Vrátí hodnotu 1 (pravda), pokud jeden nebo oba logické výrazy xy jsou pravdivé, nebo hodnotu 0 (nula) (nepravda), pokud jsou oba výrazy nepravdivé.

PRODUCT( )

Vrátí výsledek násobení seznamu hodnot. Například funkce =PRODUCT (1,3,7,9) vrátí hodnotu 189.

ROUND(x,y)

Vrátí hodnotu x zaokrouhlenou na zadaný počet desetinných míst y, kde x může být číslo nebo výsledek vzorce.

SIGN(x)

Vrátí hodnotu 1, pokud má x kladnou hodnotu, nebo hodnotu –1, pokud má x zápornou hodnotu.

SUM( )

Vrátí součet seznamu hodnot nebo vzorců.

TRUE

Vrátí hodnotu 1.

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.