Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Excel 3

Zadání

Vyjděte z následující situace:
Hodláte doplnit výsledné tabulky z minulého samostatného cvičení o vhodné grafické výstupy, které budou zobrazovat srovnání prodejů "TOP5" firem v grafické podobě a dále graficky porovnat prodeje nejúspěšnější Firmy A v Evropě a v USA.

Úkol

Použijte sešit z minulého samostatného cvičení. Vyjděte z vhodných údajů o firmách na listu TOP5. Graf má zobrazit prodeje těchto pěti firem za všechna sledovaná čtvrtletí.

Na nový list grafu, který pojmenujete Graf_TOP5 vložte plošný graf s prostorovým efektem, pod kterým pro přehlednost umístěte tabulku dat včetně klíče legendy.

Prostorové zobrazení nastavte následovně: X=50 °; Y=30 °; Perspektivně 15 °; výšku nastavte na 40% základny.

Potlačte zobrazení mřížky, osu X a Z vhodně pojmenujte, v grafu zobrazte pouze kladné hodnoty prodejů.

Všechny textové a číselné údaje naformátujte modrou barvou písma, pro písmo zvolte vhodnou velikost a řez, u osy hodnot zobrazte hlavní značky uvnitř, nezobrazujte žádné pozadí grafu.

Vlevo od grafu vložte nápis Prodeje TOP5 dle obrázku.

Výsledná podoba grafu by mohla vypadat například takto:

plošný graf s prostorovým efektem

Pro lepší celkový dojem z grafu zvolte pro jednotlivé datové řady jinou barvu, než jakou vám standardně nabízí Excel tak, aby řady barevně ladily s ostatními použitými barvami.

Upravte velikosti a uspořádání jednotlivých prvků na listu tak, aby byl přehledný a všechny texty dobře čitelné.

Na nový datový list, který pojmenujete Firma A – USA vložte dvě tabulky. Jednu, kde dopočtěte (aktuálním kurzem) prodeje Firmy A v Evropě v USD a druhou tabulku, kde vložte s výsledky prodejů Firmy A v USA, které jsou následující (v USD): 121;555;95;820;4023;4896;3659;9506;12055;9455.

Tabulky budou zdrojem pro skupinový sloupcový graf, který vložte na nový list grafu, který pojmenujte Graf_Firma A.

Graf bude zobrazovat údaje za poslední čtyři čtvrtletí.

Na osu hodnot vyneste tržby v milionech USD, na osu X čtvrtletí.

Nad jednotlivé sloupce umístěte hodnotu s výší prodeje ve zobrazení v milionech a jedno desetinné číslo a zvolte vhodnou barvu a velikost popisku.

Pro sloupce datové řady, která zobrazuje prodeje v USA, zvolte jako výplň obrázek mince dolaru, tak aby jedna zobrazená mince vyjadřovala prodej za dva miliony USD, zvolte ohraničení sloupce modrou, středně silnou linkou. Pro datovou řadu prodejů v Evropě postupujte obdobně, ale použijte minci Eura a červenou linku.

Graf pojmenujte a vhodně umístěte legendu grafu.

Jako pozadí grafu zvolte obrázek s hromadou peněz.

Dále do grafu zaneste celkové prodeje v Evropě za všechny firmy A-Z jako spojnicový graf, jako značku zvolte obrázek vlajky EU.

Tato datová řada bude vynesena na vedlejší ose, která bude zobrazena v rozmezí 20–80 mil. EUR.

Pro spojnicový graf zvolte hladkou tlustou modrou čáru.

Pro vedlejší osu zvolte hlavní značky uvnitř, osu i značky naformátujte modrou silnou čarou.

Definujte vhodné popisky os.

Upravte velikosti a uspořádání jednotlivých prvků na listu tak, aby byl graf přehledný a vše dobře čitelné, list ohraničte tenkou modrou čarou.

Výsledná podoba grafu by mohla vypadat například takto:

Sloupcový graf
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.