Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Klávesové zkratky Excelu

Obecné klávesové zkratky

TAB

Výběr další položky

SHIFT+TAB

Výběr předchozí položky

CTRL+P

Tisk aktuálního dokumentu

F1

Zobrazení podokna úloh Nápověda

Klávesy pro rozhraní sady Office

ALT+TAB

Přepnutí do další aplikace

ALT+SHIFT+TAB

Přepnutí do předchozí aplikace

CTRL+ESC

Zobrazení nabídky Start systému Windows

CTRL+W nebo CTRL+F4

Zavření okna vybraného sešitu

CTRL+F5

Obnovení velikosti okna vybraného sešitu

F6

Přepnutí do dalšího podokna v rozděleném listu (nabídka Okno, příkaz Rozdělit)

SHIFT+F6

Přepnutí do předchozího podokna v rozděleném listu

CTRL+F6

Přepnutí do okna dalšího sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu

CTRL+SHIFT+F6

Přepnutí do předchozího okna sešitu

PRINT SCREEN

Zkopírování obrázku obrazovky do schránky

ALT+PRINT SCREEN

Zkopírování obrázku vybraného okna do schránky

CTRL+TAB

Pokud je nabídka nebo aktivní, slouží tato klávesová zkratka k přechodu do podokna úloh.

CTRL+MEZERNÍK

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

Použití dialogových oken

TAB

Přesunutí na další možnost nebo skupinu možností

SHIFT+TAB

Přesunutí na předchozí možnost nebo skupinu možností

CTRL+TAB nebo CTRL+PAGE DOWN

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

CTRL+SHIFT+TAB nebo CTRL+PAGE UP

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

MEZERNÍK

Provedení akce u vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

ALT+podtržené písmeno položky

Výběr položky nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

ENTER

Provedení akce u výchozího příkazového tlačítka v dialogovém okně (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK)

ESC

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Klávesy používané v sešitech a listech

SHIFT+F11 nebo ALT+SHIFT+F1

Vložení nového listu

CTRL+PAGE DOWN

Přesunutí do dalšího listu v sešitu

CTRL+PAGE UP

Přesunutí do předchozího listu v sešitu

SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

Výběr aktuálního a dalšího listu. Chcete-li zrušit výběr více listů, stiskněte kombinaci kláves CTRL+PAGE DOWN. V případě, že chcete vybrat jiný list, stiskněte klávesy CTRL+PAGE UP.

SHIFT+CTRL+PAGE UP

Výběr aktuálního a předchozího listu

ALT+F, L, P

Přejmenování aktuálního listu (nabídka Formát, podnabídka List, příkaz Přejmenovat)

ALT+A, P

Přesunutí nebo zkopírování aktuálního listu (nabídka Úpravy, příkaz Přesunout nebo zkopírovat list)

ALT+A, A

Odstranění aktuálního listu (nabídka Úpravy, příkaz Odstranit list)

Přesouvání a posun listů

Klávesy se šipkami

Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava

CTRL+klávesa se šipkou

Přesunutí k okraji aktuální oblasti dat (Oblast dat: Oblast buněk obsahující data a ohraničená prázdnými buňkami nebo ohraničením listu.)

HOME

Přesunutí na začátek řádku

CTRL+HOME

Přesunutí na začátek listu

CTRL+END

Přesunutí na poslední buňku v listu do nejspodnějšího používaného řádku ve sloupci nejvíce vpravo

PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE UP

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

ALT+PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku doprava

ALT+PAGE UP

Přesunutí o jednu obrazovku doleva

F6

Přepnutí do dalšího okna v rozděleném listu (nabídka Okno, příkaz Rozdělit)

SHIFT+F6

Přepnutí do předchozího okna v rozděleném listu

CTRL+BACKSPACE

Zobrazení aktivní buňky posunutím listu

F5

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Klávesy pro výběr dat a buněk

Výběr buněk, řádků a sloupců a objektů

CTRL+MEZERNÍK

Výběr celého sloupce

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

CTRL+A

Výběr celého listu

SHIFT+BACKSPACE

Výběr pouze aktivní buňky, pokud je vybráno více buněk

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Výběr všech objektů v listu, pokud je vybrán objekt

CTRL+SHIFT+6

Střídání skrytí a zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů pro objekty

Výběr buněk se specifickými vlastnostmi

CTRL+SHIFT+* (hvězdička)

Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky (plocha ohraničená prázdnými řádky a sloupci). V případě kontingenční sestavy bude vybrána celá sestava.

CTRL+/

Výběr matice obsahující aktivní buňku

CTRL+SHIFT+O (písmeno O)

Výběr všech buněk s komentáři

CTRL+\

Ve vybraném řádku budou vybrány buňky, které neodpovídají hodnotě v aktivní buňce

CTRL+SHIFT+| (kolmý oddělovač)

Ve vybraném sloupci budou vybrány buňky, které neodpovídají hodnotě v aktivní buňce

CTRL+[ (levá hranatá závorka)

Výběr všech buněk, na které se přímo odkazuje ve vzorcích obsažených ve výběru

CTRL+SHIFT+{ (levá složená závorka)

Výběr všech buněk, na které se přímo nebo nepřímo odkazuje ve vzorcích obsažených ve výběru

CTRL+] (pravá hranatá závorka)

Výběr buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku

CTRL+SHIFT+} (pravá složená závorka)

Výběr buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku

ALT+; (středník)

Výběr viditelných buněk v aktuálním výběru

Rozšíření výběru

F8

Zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. Při práci v rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text ROZ a výběr je rozšířen pomocí kláves se šipkami.

SHIFT+F8

Přidání další oblasti buněk k výběru nebo použití kláves se šipkou k přesunutí na začátek oblasti, kterou chcete přidat, a výběr následující oblasti stisknutím klávesy F8 a kláves se šipkou

SHIFT+klávesa se šipkou

Rozšíření výběru o jednu buňku

CTRL+SHIFT+klávesa se šipkou

Rozšíření výběru k poslední buňce, která není prázdná, ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku řádku

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku listu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru k poslední buňce v listu (pravý dolní roh)

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru dolů o jednu obrazovku

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru nahoru o jednu obrazovku

END+SHIFT+klávesa se šipkou

Rozšíření výběru k poslední buňce, která není prázdná, ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

END+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k poslední buňce v listu (pravý dolní roh)

END+SHIFT+ENTER

Rozšíření výběru k poslední buňce v aktuálním řádku. Tato kombinace kláves nebude funkční, pokud jste aktivovali převodní navigační klávesy (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti, karta Převod).

SCROLL LOCK+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k poslední buňce v levém horním rohu okna

SCROLL LOCK+SHIFT+END

Rozšíření výběru k buňce v pravém dolním rohu okna

Klávesy pro zadávání, úpravy, formátování a výpočet dat

Zadávání dat

ENTER

Dokončení zadání buňky a výběr buňky pod ní

ALT+ENTER

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

CTRL+ENTER

Vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním

SHIFT+ENTER

Dokončení zadání buňky a výběr předchozí buňky nad ní

TAB

Dokončení zadání buňky a výběr další buňky napravo

SHIFT+TAB

Dokončení zadání buňky a výběr předchozí buňky nalevo

ESC

Zrušení zadání buňky

Klávesy se šipkami

Přesunutí o jeden znak nahoru, dolů, doleva nebo doprava

HOME

Přesunutí na začátek řádku

F4 nebo CTRL+Y

Opakování poslední akce

CTRL+SHIFT+F3

Vytvoření názvů z popisků řádků a sloupců

CTRL+D

Vyplnění směrem dolů

CTRL+R

Vyplnění směrem doprava

CTRL+F3

Definování názvu

CTRL+Z

Vrácení poslední akce zpět

Zadání zvláštních znaků

ALT+ASCII kód

viz. tabulka ASCII znaků

Zadání a výpočet vzorců

= (znaménko rovná se)

Zahájení vzorce

F2

Přesunutí bodu vložení na řádek vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců

ENTER

Dokončení zadání buňky z buňky nebo řádku vzorců

CTRL+SHIFT+ENTER

Zadání vzorce jako maticového vzorce

ESC

Zrušení zadání v buňce nebo na řádku vzorců

SHIFT+F3

Zobrazení dialogového okna Vložit funkci ve vzorci

CTRL+A

Pokud je bod vložení ve vzorci po pravé straně názvu funkce, slouží k zobrazení dialogového okna Argumenty funkce.

CTRL+SHIFT+A

Pokud je bod vložení ve vzorci po pravé straně názvu funkce, slouží k vložení názvů argumentů a závorek.

F3

Vložení definovaného názvu  do vzorce

ALT+= (znaménko rovná se)

Vložení vzorce AutoSum s funkcí Součet

CTRL+SHIFT+ " (uvozovky)

Kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL+' (apostrof)

Kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL+` (jednoduchá levá uvozovka)

Střídání zobrazení hodnot v buňce a vzorců

F9

Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech

Pokud je vybrána část vzorce, bude proveden výpočet vybrané části. Stisknutím kláves ENTER nebo CTRL+SHIFT+ENTER (u maticových vzorců) můžete potom vybranou část nahradit vypočítanou hodnotou.

Klávesy SHIFT+F2

Úprava komentáře k buňce

CTRL+C

Kopírování vybraných buněk

CTRL+C bezprostředně následované dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+C

Zobrazení schránky sady Microsoft Office (zkopírování a vložení více položek)

CTRL+X

Vyjmutí vybraných buněk

CTRL+V

Vložení zkopírovaných buněk

DELETE

Vymazání obsahu vybraných buněk.

CTRL+- (spojovník)

Odstranění vybraných buněk

CTRL+SHIFT+PLUS

Vložení prázdných buněk

Formátování dat

ALT+' (apostrof)

Zobrazení dialogového okna Styl

CTRL+1

Zobrazení dialogového okna Formát buněk

CTRL+SHIFT+~ (tilda)

Použití obecného číselného formátu

CTRL+SHIFT+$

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou v závorkách)

CTRL+SHIFT+%

Použití formátu procent bez desetinných míst

CTRL+SHIFT+^

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CTRL+SHIFT+#

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

CTRL+SHIFT+@

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením hodnot dop. a odp.

CTRL+SHIFT+!

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem - (minus) u záporných hodnot

CTRL+B

Použití nebo odstranění tučného formátu

CTRL+I

Použití nebo odstranění formátu kurzívy

CTRL+U

Použití nebo odstranění formátu podtržení

CTRL+5

Použití nebo odstranění přeškrtnutého formátu

CTRL+9

Skrytí vybraných řádků

CTRL+SHIFT+( (levá závorka)

Zobrazení všech skrytých řádků ve výběru

CTRL+0 (nula)

Skrytí vybraných sloupců

Klávesy CTRL+SHIFT+) (pravá závorka)

Zobrazení všech skrytých sloupců ve výběru

CTRL+SHIFT+&

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

CTRL+SHIFT+_

Odstranění vnějšího ohraničení u vybraných buněk

Použití karty Ohraničení v dialogovém okně Formát buněk

Toto dialogové okno zobrazíte stisknutím kláves CTRL+1.

ALT+H

Použití nebo odstranění horního ohraničení

ALT+L

Použití nebo odstranění dolního ohraničení

ALT+O

Použití nebo odstranění levého ohraničení

ALT+A

Použití nebo odstranění pravého ohraničení

ALT+E

Použití nebo odstranění svislého oddělovače při výběru buněk ve více sloupcích

ALT+K

Použití nebo odstranění čáry vedoucí šikmo dolů

ALT+I

Použití nebo odstranění čáry vedoucí šikmo nahoru

Klávesy pro filtrování, vytváření přehledů a správu oblastí

Použití datových formulářů (nabídka Data, příkaz Formulář)

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí do stejného pole v dalším záznamu

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí do stejného pole v předchozím záznamu

TAB a SHIFT+TAB

Přesunutí do všech polí v záznamu a potom ke všem příkazovým tlačítkům

ENTER

Přesunutí do prvního pole v dalším záznamu

SHIFT+ENTER

Přesunutí do prvního pole v předchozím záznamu

PAGE DOWN

Přesunutí do stejného pole o 10 záznamů vpřed

CTRL+PAGE DOWN

Zahájení nového prázdného záznamu

PAGE UP

Přesunutí do stejného pole o 10 záznamů zpět

CTRL+PAGE UP

Přesunutí do prvního záznamu

HOME nebo END

Přesunutí na začátek nebo konec pole

SHIFT+END

Rozšíření výběru ke konci pole

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku pole

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden znak doleva nebo doprava v rámci pole

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr znaku nalevo v poli

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr znaku napravo v poli

Filtrování oblastí (nabídka Data, příkaz Automatický filtr)

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení seznamu automatického filtru pro aktuální sloupec v buňce, která obsahuje rozevírací šipku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr další položky v seznamu automatického filtru

ŠIPKA NAHORU

Výběr předchozí položky v seznamu automatického filtru

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zavření seznamu automatického filtru pro aktuální sloupec

HOME

Výběr první položky (Vše) v seznamu automatického filtru

END

Výběr poslední položky v seznamu automatického filtru

ENTER

Filtrování oblasti na základě položky vybrané v seznamu automatického filtru

Zobrazení, skrytí a vytvoření přehledu dat

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Seskupení řádků nebo sloupců

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Oddělení řádků nebo sloupců

CTRL+8

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CTRL+9

Skrytí vybraných řádků

CTRL+SHIFT+( (levá závorka)

Zobrazení všech skrytých řádků ve výběru

CTRL+0 (nula)

Skrytí vybraných sloupců

Klávesy CTRL+SHIFT+) (pravá závorka)

Zobrazení všech skrytých sloupců ve výběru

Klávesy používané v kontingenčních tabulkách a grafech

Rozložení sestavy na obrazovce

 1. Stiskem klávesy F10 aktivujete řádek nabídek.
 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB aktivujte kontingenční seznam.
 3. Pomocí kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte požadované pole. Stisknutím kláves ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO otevřete nebo zavřete pole, které lze rozbalit.
 4. Stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Přidat do seznamu a stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ seznam otevřete.
 5. Stisknutím kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU vyberte oblast, kam chcete pole přesunout, a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Stisknutím klávesy TAB vyberte tlačítko Přidat do seznamu a potom stiskněte klávesu ENTER.

Použití dialogového okna Průvodce kontingenční tabulkou a grafem – rozložení

Chcete-li zobrazit toto dialogové okno, stiskněte klávesu TAB, dokud v kroku 3 Průvodce kontingenční tabulkou a grafem nebude vybráno tlačítko Rozložení.

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozího nebo dalšího tlačítka pole v seznamu napravo

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Výběr tlačítka nalevo nebo napravo ve dvou a více sloupcích tlačítek polí

ALT+E

Přesunutí vybraného pole do oblasti Řádek

ALT+S

Přesunutí vybraného pole do oblasti Sloupec

ALT+A

Přesunutí vybraného pole do oblasti Data

ALT+T

Přesunutí vybraného pole do oblasti Stránka

ALT+L

Zobrazení dialogového okna Pole kontingenční tabulky u vybraného pole

Zobrazení a skrytí položek v poli

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení rozevíracího seznamu pole v kontingenční tabulce nebo grafu. Pole vyberete pomocí kláves se šipkami.

ŠIPKA NAHORU

Výběr předchozí položky v oblasti

ŠIPKA DOLŮ

Výběr další položky v oblasti

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení položek na nižší úrovni u položek, u kterých jsou tyto položky k dispozici

ŠIPKA VLEVO

Skrytí položek na nižší úrovni u položek, u kterých jsou tyto položky zobrazeny

HOME

Výběr první položky zobrazené v seznamu

END

Výběr poslední položky zobrazené v seznamu

ENTER

Zavření seznamu a zobrazení vybraných položek

MEZERNÍK

Zaškrtnutí, dvojité zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka v seznamu. Dvojitým zaškrtnutím bude vybrána položka a všechny její položky na nižší úrovni.

TAB

Přepnutí mezi seznamem, tlačítkem OK a tlačítkem Storno

Změna rozložení sestavy

CTRL+SHIFT+* (hvězdička)

Výběr celé kontingenční sestavy

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Seskupení vybraných položek v poli kontingenční tabulky

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Zrušení seskupení seskupených položek v poli kontingenční tabulky

Klávesy používané v grafech

Vytvoření grafů a výběr prvků grafu

F11 nebo ALT+F1

Vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti

CTRL+PAGE DOWN

Výběr listu s grafem: výběr dalšího listu v sešitu, možnost opakovat do té doby, než je vybrán požadovaný list s grafem

CTRL+PAGE UP

Výběr listu s grafem: výběr předchozího listu v sešitu, možnost opakovat do té doby, než je vybrán požadovaný list s grafem

ŠIPKA DOLŮ

Výběr předchozí skupiny prvků v grafu

ŠIPKA NAHORU

Výběr další skupiny prvků v grafu

ŠIPKA VPRAVO

Výběr dalšího prvku ve skupině

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozího prvku ve skupině

Výběr vloženého grafu

 1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení: stiskněte klávesy ALT+Z, klávesu Y a potom klávesu ŠIPKA DOLŮ do té doby, než bude vybrán příkaz Kreslení. Nakonec stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskem klávesy F10 aktivujete řádek nabídek.
 3. Opakovaným stiskem kombinace kláves CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB vyberete panel nástrojů Kreslení.
 4. Stisknutím klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberete na panelu nástrojů Kreslení tlačítko Vybrat objekty
 5. Stiskem kombinace kláves CTRL+ENTER vyberete první objekt.
 6. Opakovaným stisknutím klávesy TAB postupujte po objektech směrem vpřed (nebo pomocí kombinace kláves SHIFT+TAB směrem vzad) do té doby, než se kolem požadovaného grafu objeví úchyty .
 7. Stisknutím kláves CTRL+ENTER aktivujte graf tak, aby bylo možné vybírat objekty v něm obsažené.

Klávesy používané v nakreslených a jiných objektech

Pokud jsou zobrazeny panely nástrojů Revize a Kreslení, slouží kombinace kláves ALT+U k přepínání mezi příkazy Ukončit revizi a Automatické tvary a klávesa ENTER k provedení vybraného příkazu.

Výběr nakresleného objektu

Pokud upravujete text v nakresleném objektu, můžete další nebo předchozí objekt vybrat stisknutím klávesy TAB nebo SHIFT+TAB. Umístěte kurzor do listu a proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte klávesu F10 a stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte panel nástrojů Kreslení. Potom pomocí klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte tlačítko Vybrat objekty.
 2. Pomocí kombinace kláves CTRL+ENTER vyberte první nakreslený objekt.
 3. Pomocí klávesy TAB cyklicky přecházejte po jednotlivých objektech (pomocí kombinace kláves SHIFT+TAB můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se úchyty neobjeví na objektu, který chcete vybrat.

Pokud je objekt seskupený, vyberete pomocí klávesy TAB skupinu, potom jednotlivé objekty ve skupině a nakonec další objekt.

 1. Pokud je vybrán objekt a chcete přepnout zpět do listu, stiskněte klávesu ESC.

Vložení automatického tvaru

 1. Stisknutím kombinace kláves ALT+U vyberte nabídku Automatické tvary na panelu nástrojů Kreslení.
 2. Pomocí šipkových kláves přejděte na požadovanou kategorii automatických tvarů a potom stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.
 3. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný automatický tvar.
 4. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.
 5. Jestliže chcete automatický tvar formátovat, zobrazte stisknutím kláves CTRL+SHIFT+1 dialogové okno Formát automatického tvaru.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte klávesu F10 a stisknutím kombinace kláves CTRL+TAB vyberte panel nástrojů Kreslení. Potom pomocí klávesy ŠIPKA VPRAVO vyberte tlačítko Textové pole.
 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.
 3. Do textového pole zadejte požadovaný text.
 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

Po zadání textu se vrátíte zpět do sešitu tím, že dvakrát klepnete na klávesu ESC.

Chcete-li textové pole formátovat, stiskněte klávesu ESC a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+1 zobrazte dialogové okno Formát textového pole. Po ukončení formátování stiskněte klávesu ENTER a stisknutím klávesy ESC se vrate zpět do listu.

Vložení objektu WordArt

 1. Stiskněte kombinaci kláves ALT+L, potom klávesu R a nakonec W (nabídka Vložit, příkaz Obrázek a příkaz WordArt).
 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte požadovaný text a potom pomocí klávesy TAB vyberte v dialogovém okně jiné možnosti.
 4. WordArt vložíte stisknutím klávesy ENTER.
 5. Objekt WordArt formátujte pomocí nástrojů na panelu nástrojů Word Art nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+1 zobrazte dialogové okno Formát objektu WordArt.

Otočit nakreslený objekt

 1. Vyberte nakreslený objekt, který chcete otočit.
 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+1 zobrazte nabídku Formát objektu a stisknutím kombinace CTRL+TAB vyberte kartu Velikost.
 3. Stisknutím kláves ALT+O vyberte číselník Otočení.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný úhel otočení.

Změna velikosti nakresleného objektu

 1. Vyberte nakreslený objekt, jehož velikost chcete změnit.
 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+1 zobrazte nabídku Formát objektu a pomocí kombinace CTRL+TAB vyberte kartu Velikost.
 3. Nastavte požadovanou změnu velikosti.

Přesunutí nakresleného objektu

 1. Vyberte nakreslený objekt, který chcete přesunout.
 2. Pomocí kláves se šipkami objekt přesuňte.
 3. Chcete-li objekt přesně umístit, stiskněte kombinaci klávesy CTRL a klávesy se šipkou. Tím objekt přesunete vždy o jeden pixel.

Kopírování nakreslených objektů a jejich atributů

Kopii nakresleného objektu vytvoříte výběrem objektu a stisknutím kombinace kláves CTRL+C. Chcete-li kopírovat atributy, jako je barva výplně nebo styl čáry z jednoho objektu do druhého, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte nakreslený objekt s atributy, které chcete zkopírovat.

U automatických tvarů obsahujících text bude spolu s ostatními atributy zkopírován také formát textu.

 1. Atributy objektu zkopírujte stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+C.
 2. Stisknutím klávesy TAB nebo SHIFT+TAB vyberte objekt, ke kterému chcete atributy zkopírovat.
 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+V zkopírujte atributy k vybranému objektu.

Klávesy používané u nástroje Řeč, e-mailu, maker a jiných jazyků

Použití funkce Rozpoznávání řeči a převodu textu na řeč

CTRL

Přepnutí mezi režimem příkazů a režimem diktátu

ESC

Pozastavení režimu čtení, pokud je text čten nahlas

Odesílání e-mailů

Chcete-li e-maily odesílat pomocí kombinace kláves, je třeba nakonfigurovat jako výchozí aplikaci pro správu e-mailů aplikaci Microsoft Outlook. Většina těchto kláves není funkční v aplikaci Outlook Express.

SHIFT+TAB

Pokud je vybrána buňka A1, slouží k přesunutí do textového pole Úvod v záhlaví e-mailu. V záhlaví zprávy slouží k přesouvání mezi poli Předmět, Skrytá (pokud je zobrazeno), Kopie, Komu a Od (je-li zobrazeno), do adresáře polí Skrytá, Kopie, Komu a Od a potom do buňky A1.

ALT+D

Odeslání e-mailu

CTRL+SHIFT+B

Otevření adresáře

ALT+M

Otevření nabídky Možnosti obsahující příkazy Možnosti, Pole Skrytá a Pole Od

ALT+^

Otevření dialogového okna Možnosti zprávy aplikace Outlook (nabídka Možnosti, příkaz Možnosti)

CTRL+K

Kontrola jmen v polích Komu, Kopie a Skrytá s adresářem

ALT+U

Otevření adresáře v poli Komu

ALT+E

Otevření adresáře v poli Kopie

ALT+R

Pokud je zobrazeno pole Skrytá, slouží k otevření adresáře v poli Skrytá

ALT+P

Přechod do pole Předmět

CTRL+SHIFT+G

Vytvoření příznaku zprávy

ALT+K

Přidání interakce k odesílané oblasti nebo listu

Práce s makry

ALT+F8

Zobrazení dialogového okna Makro

ALT+F11

Zobrazení editoru jazyka Visual Basic

CTRL+F11

Vložení listu maker aplikace Microsoft Excel 4.0

Práce s více národními jazyky

CTRL+pravá klávesa SHIFT

Přepnutí směru odstavce zprava doleva (text musí obsahovat pouze neutrální znaky)

CTRL+levá klávesa SHIFT

Přepnutí směru odstavce zleva doprava (text musí obsahovat pouze neutrální znaky)

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

V japonském textu se zobrazeným fonetickým přepisem slouží k přesunutí kurzoru do fonetického přepisu

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru z fonetického přepisu zpět do nadřízeného řetězce znaků

NUM LOCK, ALT+čísla na číselné klávesnici

Zadání znaku kódu Unicode

ALT+X

Při stisknutí bezprostředně po zadání šestnáctkového kódu znaku Unicode slouží k převedení čísla na znak.
Při stisknutí bezprostředně po zadání znaku Unicode slouží k převedení znaku na šestnáctkový kód.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.