Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Graf - spojnice průměrů

Chceme vytvořit graf, který by na základě zdrojových dat zobrazoval údaje o průměrných dobách splatnosti a úhrady faktur za jednotlivé prodejce a dále také průměrnou dobu splatnosti a úhrady faktur všech prodejců dohromady. K dispozici máme následující údaje. Počet faktur jednotlivých prodejců ani jejich výši nebudeme v tomto případě zohledňovat.

Prodejce Průměrná doba
splatnosti faktur
Průměrná doba
úhrady faktur
ABC 20 25
BCD 25 30
CDE 31 49
DEF 19 28
EFG 14 20
FGH 17 37
GHI 35 45
HIJ 23 27

Úkol

Vytvořte sloupcový graf, kde jedna řada sloupců bude vyjadřovat průměrnou dobu splatnosti faktur a druhá průměrnou dobu úhrady faktur jednotlivými prodejci. Dále do grafu vyneste dvě přímky (jako datové řady), které budou vyjadřovat průměrnou dobu splatnosti a průměrnou dobu úhrady všech prodejců.

Graf - spojnice průměrů

Postup řešení

Pro vytvoření sloupcového grafu použijeme data ze sloupců B a C. Pro vynesení vodorovných čar budeme potřebovat dopočítat průměr splatností a úhrad. Výpočet potřebujeme ve všech osmi buňkách, abychom mohli vynést datové řady grafů přes celou šířku grafu.

 1. Do buněk D1 a E1 nadepíšeme názvy pomocných sloupců s průměrnými hodnotami - Průměr splatností resp. Průměr úhrad. Pro usnadnění výpočtu průměrů označíme oblast buněk D2:E9, do řádku vzorců zapíšeme vzorec pro výpočet průměrů splatností resp. úhrad a ukončíme klávesovou zkratkou CTRL+ENTER.  

=PRŮMĚR(B$2:B$9)

      A B C D E
1 Prodejce Průměrná doba
splatnosti faktur
Průměrná doba
úhrady faktur
Průměr splatností Průměr úhrad
2 ABC 20 25 23 32
3 BCD 25 30 23 32
4 CDE 31 46 23 32
5 DEF 19 28 23 32
6 EFG 14 20 23 32
7 FGH 17 37 23 32
8 GHI 35 43 23 32
9 HIJ 23 27 23 32
 1. Pomocí CTRL+A označíme zdrojová data grafu (oblast A1:E9). Na kartě Vložení vybereme z grafů Sloupcový - Skupinový sloupcový graf.
  Graf se čtyřmi datovými řadami
 2. Vybereme řadu Průměr splatností a na kartě Nástroje grafu - Návrh zvolíme ve skupině Typ příkaz Změnit typ grafu - vybereme Spojnicový. Na kartě Nástroje grafu - Rozložení, ve skupině Aktuální výběr klikneme na příkaz Formátovat výběr - v Možnostech řady zvolíme přepínač Vykreslit řadu na vedlejší ose. Obdobně postupujeme u řady Průměr úhrad.
  Kombinace grafů
 3. Ve vlastnostech hlavní i vedlejší svislé osy nastavíme ručně maxima na stejnou hodnotu (Nástroje grafu - Formát - Aktuální výběr - Svislá osa resp. Vedlejší Svislá osa - Formátovat výběr v Možnostech osy zadáme Maximum na pevné - např. 50). Dále potlačíme zobrazení legendy (Nástroje grafu - Rozložení - Popisky - Legenda - Žádná nebo prostým označením legendy a stiskem klávesy DEL).
  Kombinace grafů - úprava měřítka
 4. Datové řady celkových průměrů splatností a úhrad máme nyní "uprostřed" jednotlivých kategorií (prodejců). Vhodnější by bylo nastavit zobrazení po celé šíři grafu. Toto se dá ovlivnit pozicí vedlejší vodorovné osy - Na značkách nebo mezi značkami. Ve vlastnostech vedlejší vodorovné osy nastavíme pozici osy Na značkách (Nástroje grafu - Rozložení - Aktuální výběr - Vodorovná osa - Formátovat výběr v Možnostech osy zvolíme pozici osy Mezi značkami.
 5. Vzhledem k tomu, že máme na hlavní i vedlejší svislé ose stejné hodnoty, je zbytečné zobrazovat obě osy. Zobrazení vedlejší svislé osy můžeme potlačit. Na kartě Nástroje grafu - Rozložení zvolíme ve skupině Osy - Osy - Vedlejší svislá osa - Žádná.
 6. Nakonec můžeme přidat popisky k posledním datovým bodům celkových průměrů (vybereme řadu Průměr splatností, klikneme na poslední bod HIJ a zvolíme Nástroje grafu - Rozložení - Popisky - Popisky dat - Doprava. Obdobně s řadou  Průměr úhrad.) Upravíme formát mřížky, značek os, zobrazení názvů os, můžeme přidat popisky ke sloupcovému grafu apod.
  Kombinace grafů - výsledek

Postup řešení pro Excel 2003 a starší

Postup vytvoření grafu se mírně liší ve starších verzích Excelu. Od verze 2007 je prostředí pro tvorbu a formátování grafů zcela přepracované.

Po bod 5 předchozího postupu je řešení obdobné. V Možnostech grafu na kartě Osy zvolte Vedlejší osa Kategorie X. Nad grafem se nám zobrazí popisky a značky vedlejší osy kategorií. Odebrání najdeme ve vlastnostech vedlejší osy kategorií, kde zvolíme na kartě Vzorky hlavní značky - žádné a popisky značek - žádné. Dále změníme na kartě Měřítko zatrhnutí Osa Y protíná osu X mezi kategoriemi (nebude zatrženo).

Další formátování grafu je obdobné jako ve verzi 2007. Přesto, že postup je v různých verzích Excelu odlišný, výsledek může vypadat velmi podobně.

Nahoru

Kam dál

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.