Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Ganttův diagram

Ganttův diagram (Gantt chart) lze vhodně využít k zobrazení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých částí projektu. Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu sledujeme i míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram zde slouží jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu.

Pro sestrojení Ganttova diagramu můžeme použít přímo specializované aplikace (GanttProject, SmartDraw,...), aplikace pro řízení projektů (MS Project, MS Visio, OmniPlan). Jednoduchý funkční Ganttův diagram můžeme sestrojit i v Excelu.

Ganttův diagram v Excelu

Excel nemá přímo zabudovanou podporu pro vytvoření Ganttova diagramu, ale můžeme využít jednoduchého pruhového grafu a upravit ho do podoby Ganttova diagramu.

Dejme tomu, že náš projekt, který začal 6.7.2009 se skládá ze sedmi fází, u kterých známe délku trvání ve dnech a vzájemné návaznosti jednotlivých fází.

Příprava zdrojových dat

Z výše uvedených údajů si můžeme připravit v Excelu tabulku.

      A B C D
1   Doba trvání Datum zahájení Datum dokončení
2 1. fáze 15 6.7.2009 =C2+B2
3 2. fáze 20 =C2+10 =C3+B3
4 3. fáze 80 =D2 =C4+B4
5 4. fáze 10 =C4+10 =C5+B5
6 5. fáze 20 =C4+10 =C6+B6
7 6. fáze 30 =D6 =C7+B7
8 7. fáze 30 =D7 =D4+10

Stejně jako u všech grafů, záleží i zde na vhodném výběru zdrojových dat. Tabulku doplníme o další sloupce:

Plán - budeme vyhodnocovat, jaký má být plánovaný stav dané fáze k aktuálnímu dni. K doplnění plánovaného stavu buňce E2 můžeme použít např. vzorec:

=KDYŽ(A(C2<DNES();D2>DNES());"Rozpracováno";KDYŽ(C2>DNES();"Nezapočato";"Dokončeno"))

Rozpracovanost - v průběhu projektu budeme aktualizovat. Dejme tomu, že máme nyní fáze 1, 2, 4 a 5 zcela dokončeny, fáze 3 je hotova z 60 %, fáze 6 z 75 % a poslední sedmá fáze ještě nebyla zahájena.

Dokončeno - vyjádření aktuální rozpracovanosti ve dnech. Ve sloupci G vynásobíme údaj ze sloupce B a F.

Zbývá dokončit - rozdíl mezi předpokládanou dobou trvání a aktuálně dokončenou částí. V e sloupci H odečteme od údaje ve sloupci B hodnotu ze sloupce G.

      A B C D E F G H
1   Doba trvání Datum zahájení Datum dokončení Plán Rozpracovanost Dokončeno Zbývá dokončit
2 1. fáze 15 6.7.2009 21.7.2009 Dokončeno 100% 15 0
3 2. fáze 20 16.7.2009 5.8.2009 Dokončeno 100% 20 0
4 3. fáze 80 21.7.2009 9.10.2009 Rozpracováno 60% 48 32
5 4. fáze 10 31.7.2009 10.8.2009 Dokončeno 100% 10 0
6 5. fáze 20 31.7.2009 20.8.2009 Dokončeno 100% 20 0
7 6. fáze 30 20.8.2009 19.9.2009 Rozpracováno 75% 22,5 7,5
8 7. fáze 30 19.9.2009 19.10.2009 Nezapočato 0% 0 30

Z těchto dat již můžeme snadno sestrojit Ganttův diagram.

Vytvoření grafu - Ganttova diagramu

Ganttův diagram můžeme vytvořit pomocí skládaného pruhového grafu, kde využijeme vhodné kombinace barev k zvýraznění aktivních fází projektu. Poté ještě graf doplníme o indikátor aktuálního data pomocí kombinace se sloupcovým grafem.

 1. Pro vytvoření první části grafu označíme údaje ve sloupcích A, C, G a H a na kartě Vložení vybereme Grafy - Pruhový - Skládaný pruhový. Legendu přesuneme pod graf (zvolíme příkaz Nástroje grafu - Rozložení - Legenda - Zobrazit legendu dole).
  Vytvoření pruhového grafu
 2. Upravíme vlastnosti os. U vodorovné osy změníme krajní hodnoty měřítka (Nástroje grafu - Rozložení - Osy - Osy - Hlavní vodorovná osa - Další možnosti hlavní vodorovné osy a změníme minimum a maximum osy na čísla, odpovídající začátku a konci projektu. Že se jedná o tyto čísla, zjistíme např. tak, že si dočasně u sloupce C a D zvolíme formát čísla Obecný. Bohužel není možné zadat datum přímo do dialogového okna). Ve stejném dialogovém okně ve skupině voleb Číslo můžeme zvolit i kratší formát pro datum.
  Nastavení vodorovné osy
  Dále změníme pořadí fází projektu (kategorií), tak aby byla 1. fáze nahoře (Nástroje grafu - Rozložení - Osy - Osy - Hlavní svislá osa - Zobrazit osu zprava doleva). U obou os můžeme také potlačit zobrazení čar a značek (v Možnostech osy zvolíme Hlavní značky - Žádné a Barva čáry - Bez čáry).
  Úprava os grafu
 3. V grafu máme nyní zobrazeny tři datové řady: Datum zahájení (modrá), Dokončeno (červená) a Zbývá dokončit (zelená). Řadu Datum zahájení zobrazovat nechceme, proto zvolíme příkaz Nástroje grafu - Rozložení - Aktuální výběr - vybereme řadu Datum zahájení - Formátovat výběr - Výplň - Bez výplně. Ostatní řady můžeme vhodně naformátovat také. Datum zahájení by bylo vhodné odstranit i z legendy (stačí označit prvek legendy a stisknout DEL.
  Graf - Gantův diagram
 4. Pokud již projekt probíhá, můžeme graf dále upravit a vylepšit. Můžeme například přidat pomocí další vložené datové řady aktuální datum. Půjde tedy o kombinaci grafů, kde k našemu pruhovému grafu přidáme sloupcový graf, u kterého vykreslíme pouze jeden slopec - ten bude odpovídat aktuálnímu datu. Pro tento sloupec budeme potřebovat zdrojová data. Připravíme si dva sloupce - jeden bude obsahovat všechna data od zahájení projektu po jeho ukončení, druhý sloupec pak vyhodnocení, zda se jedná o dnešní den. Např. do J1 zapíšeme funkci =MIN(C2:C8) abychom dostali správný datum zahájení. O řádek níže můžeme zapsat =J1+1 a tento vzorec roztáhnout na všech 105 dní trvání projektu (Proč 105? Zadejte do libovolné buňky =MAX(C2:D8)-MIN(C2:D8) - to je doba trvání projektu). Do vedlejšího sloupce zapíšeme =KDYŽ(J1=DNES();1;"") a zkopírujeme do dalších buněk. A nyní již přidáme řadu do grafu - karta  Nástroje grafu - Návrh - Data - Vybrat data - tlačítko Přidat, do pole název řady zapíšeme ="Dnes" a jako hodnoty řady vybereme všechny buňky se vzorci ve sloupci K (nebo tam, kde máte vedle aktuálního data jedničku). Řada se nám sloučila s původním pruhovým grafem, což je nežádoucí. Označíme řadu Dnes a zvolíme na kartě Nástroje grafu - Návrh - Typ - Změnit typ grafu - vybereme skupinový sloupcový. Vpravo se nám zobrazila svislá osa náležící k sloupcovému grafu - změníme její maximum na 1, potlačíme zobrazení značek i čáry. Sloupec vyznačující aktuální datum vhodně naformátujeme.
  Gantův diagram a datum

Svislá čára je tedy jen jeden sloupec sloupcového grafu, který má zdroj dat mimo tabulku výše - jde o řadu dat od data zahájení první fáze až po datum ukončení poslední fáze s tím, že data se vyhodnocují pomocí funkce

=KDYŽ(zdroj=DNES();1;"")

 a tam, kde datum odpovídá aktuálnímu datu se sloupec zobrazí.

Na obdobné řešení jako je popisováno v návodu se můžete podívat zde.

Henry L. Gantt (1861-1919), americký strojní inženýr, průkopník vědeckého řízení práce, spolupracovník Taylora. Autor mzdové úkolové soustavy s mimořádným příplatkem, jenž se vyplácí dělníkům, když dosáhnou předepsaného úkolu; jiná kombinace zvyšuje mimořádný příplatek, když předepsaný úkol je proveden dříve, než stanoveno.  Zorganizoval tuto soustavu u mnoha velikých amerických společnostech (Remington, Canadian Pacific atd.). Dále vypracoval grafickou metodu, jež umožňuje srovnávat skutečný výkon s předpokládaným v souvislosti s časem. Tyto Ganttovy diagramy zdokonalil zvláště ve válečném průmyslu USA za světové války. Z jeho četných spisů vyniká Organizing for work 1919. (zdroj: Ottova encyklopedie)

Nahoru

Kam dál

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.