Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Ganttův diagram

Ganttův diagram (Gantt Chart) slouží k zobrazení časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých částí projektu.

Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. Kromě návaznosti jednotlivých dílčích částí projektu sledujeme i míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou náročnost. Ganttův diagram zde slouží jako vizuální přehled o průběhu sledovaného procesu.

Pro sestrojení Ganttova diagramu můžeme použít přímo specializované aplikace (GanttProject, SmartDraw,...), aplikace pro řízení projektů (MS Project, MS Visio, OmniPlan), jednoduchý diagram můžeme sestrojit i v Excelu.

Ganttův diagram v Excelu

Excel nemá přímo zabudovanou podporu pro vytvoření Ganttova diagramu, ale můžeme využít jednoduchého pruhového grafu a upravit ho do podoby Ganttova diagramu.

Následující postup je pro Excel 2003, vytvoření grafu v Excelu 2007 je obdobné.

Dejme tomu, že náš projekt se skládá ze sedmi fází, u kterých známe datum jejich zahájení a délku trvání ve dnech.

Fáze projektu Datum zahájení Časová náročnost
1. fáze 27.12.2007 15
2. fáze 6.1.2008 20
3. fáze 11.1.2008 80
4. fáze 21.1.2008 10
5. fáze 21.1.2008 20
6. fáze 10.2.2008 30
7. fáze 11.3.2008 30

Z těchto dat již můžeme snadno sestrojit Ganttův diagram. Stejně jako u všech grafů, záleží na vhodném výběru zdrojových dat. V našem případě vybereme celou tabulku. Z nabídky vybereme Vložit - Graf... nebo stejnou ikonu Graf z panelu nástrojů Standardní. V prvním kroku průvodce zvolíme z nabídky Skládaný pruhový typ grafu. V druhém kroku vybereme na kartě Řada Excelem poněkud nešťastně definovanou řadu a přidáme dvě řady: první bude čerpat ze sloupce Datum zahájení, druhá ze sloupce Časová náročnost. Obě řady budou mít jako popisek dat údaje z prvního sloupce tabulky.

Vytvořený graf má ke Ganttovu diagramu daleko, ale stačí graf modifikovat několika jednoduchými úpravami.

  1. Měřítko osy hodnot upravíme na rozsah dat, která se vztahují k projektu - tedy zvolíme jako minimum číslo 39443 (číslo odpovídá datu 27.12.2007 na časové ose s počátkem v roce 1900) a maximum 39548 (datum 10.4.2007 je konec sedmé fáze projektu).
  2. Ve formátu řady Datum zahájení zvolíme na kartě Vzorky "žádnou" Plochu i Ohraničení.
  3. Ve formátu osy kategorií zvolíme na kartě Měřítko Kategorie v obráceném pořadí.
  4. Dále upravíme barvy, velikosti a další vlastnosti jednotlivých částí grafu podle svých představ.
Ganttův diagram 1

A máme Ganttův diagram pomocí grafu v Excelu hotový.

Pokud již projekt probíhá, můžeme graf dále upravit a vylepšit. Můžeme například přidat k jednotlivým fázím míru jejich rozpracovanosti (a automaticky dopočítávat hodnoty ve sloupcích Dokončeno a Zbývá dokončit), pomocí další vložené datové řady můžeme zobrazit aktuální datum apod.

Fáze projektu Datum zahájení Časová náročnost Datum ukončení Aktuální stav Rozpracovanost Dokončeno Zbývá dokončit
1. fáze 27.10.2007 15 11.11.2007 Ukončeno 100% 15 0
2. fáze 6.11.2007 20 26.11.2007 Ukončeno 100% 20 0
3. fáze 11.11.2007 80 30.1.2008 Probíhá 60% 48 32
4. fáze 21.11.2007 10 1.12.2007 Ukončeno 100% 10 0
5. fáze 21.11.2007 20 11.12.2007 Ukončeno 100% 20 0
6. fáze 11.12.2007 30 10.1.2008 Probíhá 70% 21 9
7. fáze 10.1.2008 30 9.2.2008 Nezahájeno 0% 0 30

Výsledný Ganttův diagram pak může vypadat například takto:

Ganttův diagram 2

Zdrojem dat druhého grafu jsou sloupce Datum zahájení | Dokončeno | Zbývá dokončit a dále popisky ze sloupce Fáze projektu.

Svislá čára je jeden sloupec sloupcového grafu, který má zdroj dat mimo tabulku výše - jde o řadu dat od data zahájení první fáze až po datum ukončení poslední fáze s tím, že data se vyhodnocují pomocí funkce

=KDYŽ(zdroj=DNES();1;"")

 a tam, kde datum odpovídá aktuálnímu datu se sloupec zobrazí. Maximum vedlejší osy hodnot je proto potřeba nastavit na 1 nebo podobnou hodnotu.

Henry L. Gantt (1861-1919), americký strojní inženýr, průkopník vědeckého řízení práce, spolupracovník Taylora. Autor mzdové úkolové soustavy s mimořádným příplatkem, jenž se vyplácí dělníkům, když dosáhnou předepsaného úkolu; jiná kombinace zvyšuje mimořádný příplatek, když předepsaný úkol je proveden dříve, než stanoveno.  Zorganizoval tuto soustavu u mnoha velikých amerických společnostech (Remington, Canadian Pacific atd.). Dále vypracoval grafickou metodu, jež umožňuje srovnávat skutečný výkon s předpokládaným v souvislosti s časem. Tyto Ganttovy diagramy zdokonalil zvláště ve válečném průmyslu USA za světové války. Z jeho četných spisů vyniká Organizing for work 1919. (zdroj: Ottova encyklopedie)

Podobným způsobem lze procesy zobrazit pomocí PERT diagramu Program Evaluation Review Technique - plánovací systém, který využívá statistických údajů k výpočtu očekávaného trvání úkolů..

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.