Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Číslování pomocí polí

Úkol

Dejme tomu, že potřebujete ve Wordu vytvořit číslování - např. pořadová čísla přiřazená k nějakému objektu. Jako vhodné se jeví použití polí. Našim cílem bude v tomto případě jednak vytvoření pole pro dotaz a poté samotné číslování jednotlivých objektů. Pole pro dotaz budeme vkládat z toho důvodu, abychom mohli jednoduše ovlivnit počáteční hodnotu u prvního objektu.

Postup

Jako první vložíme do dokumentu záložku – nazvěme ji například cislo1. Záložku vložíme ve Wordu 2003 přes nabídku Vložit - Záložku, ve Wordu 2007 karta Vložení - Odkazy - Záložka a do pole Název záložky uvedeme její název. V názvu záložky nesmí být mezera.

Záložka - nová

Poté již můžeme vložit pole s dotazem.  Pole vložíme ve Wordu 2003 z nabídky Vložit - Pole, ve Wordu 2007 přes kartu Vložení - Text - Rychlé části - Pole...  V dialogovém okně vybereme pole Ask a zadáme libovolnou otázku. Vybereme námi definovanou záložku cislo1.

pole ASK

Dále do dokumentu vložíme další pole - tentokrát Seq. Můžeme jej vybrat z kategorie Číslování. Klikneme na tlačítko Možnosti…

aaa

Na kartě Záložky nejprve vybereme záložku cislo1 a klikneme na tlačítko Přidat k poli.

aaa

Poté nastavíme na kartě Obecné přepínače druh číslování a případně formát, který vybereme ze seznamu nebo zadáme vlastní - např. pokud bychom chtěli vždy zobrazit pěticiferné číslo s oddělením tisíců, pak bychom do kódu pole zadali "00 000". Pokud zadáváme formát ručně, pak je potřeba do kódu před formát zapsat \# a vlastní formát dát do uvozovek.

aaa

Nakonec přidáme na kartě Přepínače specifické pro pole k poli přepínač \r, což je část kódu, která určuje začátek číslování posloupnosti. Pokud chceme, aby číslování začínalo od jedničky (to v případě, že bychom vynechali krok se zadáním pole s dotazem nebo bychom otázku ignorovali) tak ještě dopíšeme za \r 1.

aaa

Celý kód pole by mohl tedy vypadat následovně:

SEQ cislo1 \# "00 000" \r 1

Word k tomuto kódu automaticky přidá přepínač \* MERGEFORMAT. Tento přepínač způsobí, že i po aktualizaci pole si jeho text zachová definovaný formát - tedy např. velikost písma. Výsledný kód je tedy:

SEQ cislo1 \# "00 000" \r 1 \* MERGEFORMAT

Nyní máme definované první pole z posloupnosti. Další pole můžeme vytvořit dvěma způsoby: buď stejným způsobem jako první pole nebo nakopírováním (celého) prvního pole. Co je ale důležité – musíme změnit u druhého a dalších polí posloupnosti přepínač z \r na \n. Přepínač \n nám bude vkládat číslo posloupnosti následující po předchozím poli. Kód druhého a dalších polí by měl vypadat přibližně takto:

SEQ cislo1 \# "00 000" \n \* MERGEFORMAT

Toto druhé pole již můžeme kopírovat bez úprav na další místa v dokumentu, kde chceme v posloupnosti pokračovat.

Pokud přepneme zobrazení pole např. z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši, pak můžeme pole editovat přímo bez průvodce.

Pokud nyní vyzkoušíme funkčnost číslování tak zjistíme, že výzva k otázce funguje správně, čísla se zvyšují, ale námi zadaný počátek číslování se neaplikoval. K tomu je potřeba ještě jeden důležitý krok. Přepneme zobrazení prvního pole posloupnosti tak abychom viděli kód pole ve složených závorkách a označíme námi zadanou jedničku. Nyní zadáme znovu ve Wordu 2003 z nabídky Vložit – Pole… resp. ve Wordu 2007 karta Vložení - Text - Rychlé části - Pole... a vybereme pole Ref a zadáme znovu odkaz na záložku cislo1.

Tímto krokem jsme se zbavili možnosti dále upravovat pole Seq, ale zato by nám měla posloupnost začínat od čísla, jaké zadáme v dotazu na počátek číslování. Jen pro kontrolu uveďme výsledný kód prvního pole (přepnutí zobrazení polí bude třeba udělat ve dvou krocích):

{ SEQ cislo1 \# "00 000" \r { REF cislo1 } \* MERGEFORMAT }

Použitá pole a jejich vlastnosti

Ask

{ ASK Záložka "Výzva" [Přepínače] }

\d Určuje výchozí odpověď pro případ, že do dialogového okna výzvy nebude zadána žádná odpověď. Například pole { ASK Autor "Zadejte iniciály autora:" \d "tds" } přiřadí text "tds" k záložce Autor, pokud nezadáte odpověď.
Nezadáme-li výchozí odpověď, použije aplikace Word poslední vloženou odpověď. Chcete-li jako výchozí nastavit prázdnou položku, zadejte za přepínač prázdné uvozovky, například \d "".
\o Při použití u hlavního dokumentu hromadné pošty bude výzva zobrazena pouze jednou, a nikoli po každém sloučení záznamu nových dat. Stejná odpověď bude vložena do každého výsledného sloučeného dokumentu.

Seq

{ SEQ Identifikátor [Záložka] [Přepínače] }

\c Zopakuje nejbližší předcházející číslo posloupnosti. Např. pro vkládání čísel kapitol do záhlaví a zápatí.
\h Skryje výsledek pole. Tento přepínač použijte, chcete-li odkázat na pole SEQ křížovým odkazem bez vytištění čísla. Můžete například chtít odkázat na číslovanou kapitolu, aniž by bylo vytištěno číslo této kapitoly. Přepínač \h neskryje výsledek pole v případě, že je zároveň použit formátovací přepínač (\*).
\n Vloží následující číslo posloupnosti u specifikovaných položek. Jde o výchozí nastavení.
\r n Nastaví začátek číslování posloupnosti od zadaného čísla n. Zadáním pole { SEQ obrázek \r 3 } začne číslovat obrázky od čísla 3.
\s Nastaví začátek číslování posloupnosti na úroveň nadpisu, která následuje za přepínačem s. Zadáním pole { SEQ Obrázek \s 2 } například nastavíte začátek číslování na styl Nadpis 2.

Ref

{ [REF] Záložka [Přepínače] }

\d Určí znaky, které budou oddělovat čísla v posloupnosti (například čísla kapitol) a čísla stránek.
\f Přidá číslo poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo anotace, které jsou označeny záložkou, a vloží odpovídající poznámku nebo komentář. Například záložka Poznámka1 představuje značku odkazu poznámky pod čarou číslo 1. Pole { REF Poznámka1 \f } je vloženo za poznámku pod čarou číslo 2. Výsledek pole zobrazí v textu dokumentu značku odkazu poznámky pod čarou 3 a vloží text poznámky pod čarou číslo 1 do okna poznámky pod čarou.
\h Vytvoří hypertextový odkaz na odstavec označený záložkou.
\n Způsobí, že pole zobrazí celé číslování odkazovaného odstavce, a to bez koncových teček. Není-li údaj o předcházejících úrovních součástí aktivní úrovně, nebude zobrazen.
\p Umožňuje označení umístění pole vzhledem ke zdrojové záložce, a to pomocí slov „výše“ nebo „níže“.
Pokud se pole REF nachází v dokumentu před záložkou, je použito slovo „níže“. Jestliže se pole REF nachází za záložkou je použito slovo „výše“. Je-li pole REF zahnuto v rámci záložky, je vrácena chyba.
Tento přepínač může být také použit spolu s přepínači \n, \r a \w. V takovém případě je hodnota "nad" nebo "pod" připojena na konec výsledku pole.
\r Vloží celé číslování odstavců odstavce se záložkou v relativním kontextu - nebo vzhledem k jeho pozici ve schématu číslování - bez koncových teček.
\t Ve spojení s přepínačem \n, \r nebo \w způsobí, že se nezobrazí text pole REF, který není tvořen oddělovači nebo čísly.
Pomocí tohoto přepínače můžete například vytvořit odkaz na Sekci 1.01, přičemž jako výsledek se zobrazí pouze „1.01“.
\w Vloží číslo odstavce se záložkou v plném kontextu z kteréhokoli místa v dokumentu.
Například při vytváření odkazu na odstavec "ii" zobrazí pole REF s přepínačem \w jako výsledek „1.a.ii“.
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.