Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Zásoby rozpracovaných výrobků

Základní pojmy

Obsah

Určení výše maximální a průměrné výše obratové zásoby

Určení výše maximální a průměrné výše obratové zásoby

A – maximální zásoba

Od zahájení výroby až do bodu A vyrábělo pouze první pracoviště, obratová zásoba rostla tak rychle, jaký je takt tohoto pracoviště.

B – výše obratové zásoby v okamžiku ukončení práce na prvním pracovišti

C – obratová zásoba v okamžiku, kdy skončila práce druhého pracoviště

Řešený příklad

Pro příští čtvrtletí je plánována zakázka, která se bude pravidelně opakovat každý týden (vždy 25 ks). Každou středu ráno je nutné zakázku expedovat. Výrobek prochází dvěma navazujícími úseky, které mají rozdílný takt. Opracování jednoho kusu na prvním úseku činí 17,5 minuty a na druhém úseku 14 minut.

Stanovte časové rozložení výroby tak, aby docházelo k minimálním zásobám rozpracované výroby a tyto zásoby charakterizujte na základě sestrojení grafu a průměrné obratové zásoby (výroba na pracoviště je zadávána v celých hodinách).

Řešení

Pro minimální vázanost prostředků v zásobách je vhodné předstih prvního pracoviště určit na základě výpočtu minimálního předstihu.

Minimální předstih = takt 1. pracoviště * výrobní dávka + počet dobíhajících výrobků * takt 2. pracoviště – takt 2. pracoviště * výrobní dávka

Minimální předstih = 17,5 * 25 + 1414 * 25 = 101,5 minut

Minimální předstih upravíme vzhledem ke konkrétním podmínkám. V našem případě se stanoví na 2 hodiny (120 minut).

Dále vypočítáme souřadnice bodů A, B a C a sestrojíme graf.

Souřadnice bodu A:

Na časové ose bude bodu A odpovídat 120 minut.

Opracování jednoho kusu výrobku na prvním pracovišti trvá 17,5 minuty => po dvou hodinách bude vyrobeno doba předstihu / takt 1. pracoviště = 120 / 17,5 kusů = 6,857 => 6 kusů .

Souřadnice bodu A[120;6]

Souřadnice bodu B:

Celková doba výroby bude na prvním pracovišti = takt 1. pracoviště * výrobní dávka = 17,5 * 25 = 437,5 minut.

V momentě dokončení posledního kusu na prvním pracovišti bude na druhém pracovišti ještě čekat na dokončení= výrobní dávka – čas dokončení práce na prvním pracovišti – čas zahájení práce na druhém pracovišti) / takt 2. pracoviště = 25 – (437,5 – 120) / 14 = 2,321 => 2 kusy .

Souřadnice bodu B[437,5;2]

Souřadnice bodu C:

Celková doba prací na obou pracovištích bude rovna součtu doby předstihu a doby opracování výrobku na druhém pracovišti = 120 + 25 * 14 = 470 minut

Všechny výrobky projdou oběma operacemi.

Souřadnice bodu C [470;0]

Zásoby rozpracovaných výrobků

Celková doba výroby je 470 minut = 7 hodin a 50 minut. Výroba jedné dávky je tedy možná v jedné osmihodinové směně. Na prvním pracovišti by se začalo pracovat na zakázce nespíše v úterý na začátku směny a na druhém pracovišti by se začalo s prací na této zakázce o dvě hodiny později.

Nahoru

Průměrná obratová zásoba

Průměrná obratová zásoba by se dala vypočítat například jako podíl plochy grafu zásoby rozpracovaných výrobků a dobou práce na obou pracovištích.

Průměrná obratová zásoba v době předstihu

6*120 / 2 / 120 = 3 kusy

Průměrná obratová zásoba v době hlavního chodu

(6+2) * (437,5 – 120) / 2 / (437,5 – 120) = 8*317,5 / 2 / 317,5= 4 kusy

Průměrná obratová zásoba v době doběhu

2 * (470 – 437,5) / 2 / (470 – 437,5) = 2 * 32,5 / 2 / 32,5 = 1 kus

Průměrná obratová zásoba během celého procesu výroby zakázky

(6 * 120 / 2 + (6 + 2) * (437,5 – 120) / 2 + 2 * (470 – 437,5) / 2) / 470 = 3,537 kusů

Nebo:

(3 * 120 + 4 * 317,5 + 1 * 32,5) / 470 = (360 + 1270 + 32,5) / 470 = 1662,5 / 470 = 3,537 kusů

Nahoru

Obratová zásoba mezi dvěma pracovišti

Charakterizujte vývoj obratové zásoby mezi dvěma pracovišti, jestliže víme, že takt první operace je 10 minut a druhé 8 minut. Výrobní dávka je 50 kusů a první pracoviště začíná pracovat o 120 minut dříve než druhé pracoviště.

Řešení:

Pokud víme, že doba předstihu je 120 minut, pak také snadno odvodíme, že při taktu první operace 10 minut se za 120 minut stihne vyrobit právě 12 kusů.

Souřadnice bodu A[120;12]

Celkově potřebujeme vyrobit 50 kusů. Pro výrobu 50 kusů bude potřeba na první operaci 50 * 10 minut => 500 minut.

V době dokončení celé dávky na první operaci se bude na druhé operaci pracovat teprve 500 – 120 = 380 minut. Za 380 minut se na druhé operaci stihne opracovat 380 / 8 = 47,5 kusů z celkového počtu výrobků. Po dokončení doby ustáleného chodu budou tedy na pracovišti 50 – 47,5 = 2,5 => 2 kusy.

Souřadnice bodu B[500;2]

Doba doběhu bude rovna součtu doby předstihu a součinu taktu druhé operace a výrobní dávky = 120 + 8 * 50 = 520 minut.

V době dokončení druhé operace nebude žádná rozpracovaná výroba.

Souřadnice bodu C[520;0]

Zásoby rozpracovaných výrobků

Otázka: Proč nemůžeme jednoduše vyjít z bodu B a připočíst 2 * 8 minut na dokončení druhé operace?

Nahoru

Výrobní předstih

Vypočtěte minimální výrobní předstih a nakreslete graf obratové zásoby mezi dvěma pracovišti, jestliže víte, že takt první operace je 6 minut, druhé operace 4 minuty a výrobní dávka je 100 kusů.

Řešení

Minimální předstih = takt 1. pracoviště * výrobní dávka + počet dobíhajících výrobků * takt 2. pracovištětakt 2. pracoviště * výrobní dávka

Výrobní předstih = 6 * 100 + 4 – 4 * 100 = 204 minut

Za dobu předstihu se vyrobí 204 / 6 = 34 kusů

Souřadnice bodu A[204;34]

Doba výroby na první operaci bude trvat 6 * 100 = 600 minut. V té době se bude na druhé operaci pracovat 600 – 204 = 396 minut. Za 396 minut se na druhé operaci stihne 396 / 4 = 99 kusů. Bude tedy jen jeden kus stále ve výrobě.

Souřadnice bodu B[600;1]

Poslední kus se vyrobí za 4 minuty.

Souřadnice bodu C [604;0]

Zásoby rozpracovaných výrobků
Nahoru

Průměrná obratová zásoba

Stanovte výrobní předstih (na základě minimálního předstihu a poznatku, že zadávání výroby na pracoviště se uskutečňuje v celých hodinách), jestliže takt prvního pracoviště je 18 minut a druhého pracoviště 15 minut. Velikost výrobní dávky je 80 ks. Charakterizujte obratovou zásobu, stanovte velikost obratové zásoby v 200. minutě, 700. minutě a 1 000. minutě a vypočtěte velikost průměrné obratové zásoby.

Řešení

Minimální předstih = takt 1. pracoviště * výrobní dávka + počet dobíhajících výrobků * takt 2. pracoviště – takt 2. pracoviště * výrobní dávka

Minimální předstih = 18 * 80 + 1515 * 80 = 1 455 – 1 200 = 255 minut.

Pokud chceme uskutečňovat zadávání do výroby po celých hodinách, pak doba předstihu bude 5 hodin a za tuto dobu se na prvním pracovišti vyrobí 300 / 18 = 16,7 => 16 kusů.

Souřadnice bodu A[300;16]

Doba výroby na prvním pracovišti bude trvat 18 * 80 = 1 440 minut. V té době se bude na druhé operaci pracovat 1 440 – 300 = 1 140 minut. Za 1 140 minut se na druhé operaci stihne 1 140 / 15 = 76 kusů. Budou tedy stále ve výrobě 76 – 80 = 4 kusy.

Souřadnice bodu B[1 440;4]

Doba doběhu bude rovna součtu doby předstihu a součinu taktu druhé operace a výrobní dávky = 300 + 15 * 80 = 1 500 minut.

V době dokončení prací na druhém pracovišti nebude žádná rozpracovaná výroba.

Souřadnice bodu B[1 500;0]

Čas 200 minut:

Tento čas spadá do doby předstihu. Práce probíhá pouze na prvním pracovišti a to tempem 1 kus za 18 minut. Za 200 minut se tedy zpracuje na prvním pracovišti 200 / 18 = 11,1 = > 11 kusů výrobku.

Čas 700 minut:

Tento čas spadá do doby ustáleného chodu. Pracuje se tedy na obou pracovištích. Na prvním pracovišti se vyrobilo 700 / 18 = 38,889 =>38 kusů výrobku a na druhém pracovišti se pracuje zatím jen 700 – doba předběhu 300 = 400 minut, kde takt je 15 minut = 400 / 15 =26,667 => 27 kusů. Z 38 výrobků opracovaných na prvním pracovišti se jich stihlo zatím 27 zpracovat i na druhém pracovišti. Rozpracovaných je tedy 11 kusů výrobku.

Čas 1 000 minut:

1 000 / 18 – (1 000 – 300) / 15 = 55 – 47 = 8 kusů

Průměrná obratová zásoba

Průměrná obratová zásoba je podíl plochy grafu zásoby rozpracovaných výrobků a doby práce na obou pracovištích.

Průměrná obratová zásoba = (300 * 16 / 2 + (1 440 – 300) * (16 + 4) / 2 + 60 * 4 / 2) / 1 500 = (2 400 + 11 400 + 120) / 1 500= 13 920 / 1 500 = 9,28 kusů

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.