Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  | 
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Průběžná doba výroby Výrobní dávka Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Rozmístění pracovišť

Ve výrobě rozlišujeme:

Základním prostorovým hlediskem je uskupení pracovišť. Z prostorového hlediska rozlišujeme uspořádání pracovišť:

Individuální uspořádání

Individuální rozmístění pracoviště se uplatní především při výrobě, kde nelze nebo není vhodné seskupovat výrobní zařízení do skupin. Toto uskupení je charakteristické  v kusové výrobě nebo v těžkém strojírenství. Jedná se také o malé dílny, opravny, laboratoře, kde je zařízení rozmístněno podle např. zvyklostí nebo instalace.

Skupinové uspořádání

Skupinové rozmístění pracoviště je takové, kde jsou jednotlivé části zařízení, strojů, obsluhy, apod. seskupeny podle výrobního postupu (předmětné seskupení) nebo podle technologie výroby (technologické seskupení). Krajní řešení je výjimečné, téměř vždy jde o kombinaci obou typů uspořádání pracovišť.

Předmětné uspořádání

Výhody - snazší a přehledné operativní řízení výroby, automatizace procesů, nízké výrobní náklady díky efektivitě provozu, nižší náklady na manipulaci s materiálem, zkrácení dopravních vzdáleností, nižší rozpracovanost výroby, zkrácení průběžné doby výroby, možnost zaměstnání méně kvalifikovaných pracovníků.

Nevýhody - náročné na synchronizaci času trvání na jednotlivých pracovištích, vysoká citlivost na poruchy, menší pružnost výroby, při zapojení lidí do výroby vzniká problém s monotónností práce.

Technologické uspořádání

Výhody - pružnější výrobní proces (množství, změna sortimentu, čas), snadnější přizpůsobení pracovišť při změně výrobního programu, vyšší odolnost proti poruchám, snazší zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení, lepší využití kapacit výrobních strojů a zařízení

Nevýhody - vyšší náročnost na operativní řízení výroby (vytěžování jednotlivých pracovišť s ohledem na maximální využití kapacit), vyšší náročnost na manipulaci s materiálem (delší materiálové toky), prodloužení výrobního cyklu, vyšší zásoby rozpracované výroby, potřeba univerzálnějších výrobních zařízení, vyšší podíl času přerušení

Kombinované uspořádání

V praxi se setkáváme nejčastěji s kombinací uskupení pracovišť

Pohyblivé uspořádání

Někdy také pevné uspořádání. Výrobní zařízení se přizpůsobuje místu vytvoření zakázky. Např. stavba obchodního domu, výroba nákladního letadla, apod.

Příklad na rozmístění pracovišť

Na menším městě zahájil svůj provoz nový hotel. Již určitou dobu zde fungují dvě kadeřnictví a jedna sauna. V městě není žádná prádelna, a proto jste se rozhodli založit vlastní prádelnu.
Dejme tomu, že pro tento příklad budeme uvažovat, že je výhodnější prát „klasickým“ způsobem – pro pochopení výhod a nevýhod předmětného a technologického rozmístění pracovišť.

Nejdříve je potřeba rozložit tento jednoduchý výrobní proces na jednotlivé operace:

Následně je třeba určit potřebná výrobní zařízení:

Předmětné rozmístění:

Předmětné rozmístění

Technologické rozmístění

Technologické rozmístění

Závěr:
Pro tuto prádelnu by bylo vhodnější technologické rozmístění.

Otázka: Technologické rozmístění výroby bude lépe vyhovovat

  1. Hromadné výrobě
  2. Sériové výrobě
  3. Kusové výrobě
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.