Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Provozuschopnost výrobního zařízení

Základní pojmy

Příklady:

Určení adverzního minima

V roce 2000 bylo zakoupeno výrobní zařízení za 3 200 000 Kč.

Náklady vynaložené na údržbu v jednotlivých letech:

rok celkové náklady:
údržba + GO (v Kč)
2000 22 000
2001 95 000
2002 1 950 000
2003 85 000
2004 105 000

V roce 2005 je nutno provést generální opravu za 2 100 000 Kč. Náklady na ostatní údržbu jsou pro příští roky kalkulovány ve výši 95 000 Kč. Daný druh výrobního zařízení by z hlediska výrobního programu měl být využíván minimálně další tři roky.

Rozhodněte, zda je ekonomicky výhodné provádět údržbu daného zařízení v následujícím období (aplikujte metodu adverzního minima).

Řešení

Celkové náklady spočteme jako součet pořizovací ceny investice a nákladů na opravy a údržbu v daném roce.

Pro rok 2000 tedy 3,2 mil. Kč + 22 000 Kč = 3 222 000 Kč
Pro rok 2001 3,222 mil. Kč + 95 000 Kč = 3 317 000 Kč
atd.

Adverzní průměr je podíl celkových nákladů (ceny investice a nákladů na opravy a údržbu) ku počtu let užívání investice.

Pro rok 2000 tedy 3 222 000 / 1 = 3 222 000 Kč
Pro rok 2001 3 317 000 / 2 = 1 658 500 Kč
atd.

  Rok Celkové náklady:
údržba + GO (v Kč)
Celkové náklady:
kumulativně (v Kč)
Adverzní průměr
(v Kč)
Minimum
1 2000 22 000 3 222 000 3 222 000  
2 2001 95 000 3 317 000 1 658 500 Lokální minimum
3 2002 1 950 000 5 267 000 1 755 667  
4 2003 85 000 5 352 000 1 338 000  
5 2004 105 000 5 457 000 1 091 400 Lokální minimum
6 2005 2 195 000 7 652 000 1 275 333  
7 2006 95 000 7 747 000 1 106 714  
8 2007 95 000 7 842 000 980 250 Adverzní minimum

Grafické znázornění průběhu průměrných nákladů

Určení adverzního minima

Adverzní minimum nastává v roce 2007, kdy je adverzní průměr 980 250 Kč. Z toho plyne, že v roce 2005 je vhodné do generální opravy investovat.

Nahoru

Analýza ekonomické efektivnosti údržbářských systémů

Firma A využívá speciální vyvrtávací centrum pro zajištění výroby a uplatňuje u něj poprohlídkový systém oprav. Rozbor nákladů má následující strukturu:

Firma A
Průměrné náklady na opravu po prohlídce 1 550 Kč
Náklady na prohlídky 70 Kč/hod.
Průměrná doba opravy po prohlídce 8 hod.
Vyčíslená ztráta produkce při 1 hodině prostoje 250 Kč
Počet prohlídek za rok (1 prohlídka = 1 hod.) 12
Počet oprav po prohlídce 9

Firma B má podobné zařízení, avšak aplikuje u něj systém oprav po poruše.

Struktura nákladů na opravy zařízení mělo za stejné období tyto parametry:

Firma B
Průměrné náklady na opravu po poruše 1 800 Kč
Průměrná délka prostoje při poruše 12 hod.
Počet oprav po poruše za sledované období 6
Ztráta produkce při 1 hodině prostoje 250 Kč

Porovnejte, která z metod je u daného zařízení výhodnější.

Řešení

Řešení pro firmu A (systém údržby po prohlídce)
Náklady na prohlídky 12 * 70 = 840 Kč
Náklady na opravy 9 * 1550 = 13 950 Kč
Ztráty produkce při prohlídce 250 * 12 = 3 000 Kč
Ztráty produkce při opravách 8 * 9 * 250 = 18 000 Kč
Celkové náklady   35 790 Kč
Řešení pro firmu B (systém údržby po poruše)
Náklady na opravy 6 * 1800 = 10 800 Kč
Ztráty produkce při opravách 6 * 12 * 250 = 18 000 Kč
Celkové náklady   28 800 Kč

Za jinak stejných podmínek by bylo vhodnější uplatnit systém údržby po poruše.

Nahoru

Zhodnocení ekonomické výhodnosti generální opravy

V roce 1997 bylo zakoupeno a instalováno výrobní zařízení. Pořizovací cena byla 600 000 Kč.

Náklady vynaložené na opravy a údržbu tohoto výrobního zařízení během let 1997 – 2004 jsou v následující tabulce:

Rok Náklady údržba (v Kč) Náklady GO (v Kč)
1997 45 000  
1998 40 500  
1999 60 500  
2000 20 000 420 000
2001 50 000  
2002 50 000  
2003 40 000 450 000
2004 65 000  

V roce 2006 musí být provedena další generální oprava, jejíž plánovaná cena je 490 000,- Kč. Náklady na údržbu v příštích obdobích jsou předpokládány na úrovni roku 2004.
Posuďte výhodnost provedení této generální opravy a určete nejvhodnější okamžik vyřazení výrobního zařízení.

Řešení

  Rok Náklady
údržba (v Kč)
Náklady
GO (v Kč)
Celkové náklady
údržba + GO (v Kč)
Adverzní průměr
(v Kč)
Minimum
1 1997 45 000 645 000 645 000  
2 1998 40 500 685 500 342 750  
3 1999 60 500 746 000 248 667 lokální minimum
4 2000 20 000 420 000 1 186 000 296 500  
5 2001 50 000 1 236 000 247 200  
6 2002 50 000 1 286 000 214 333 lokální minimum
7 2003 40 000 450 000 1 776 000 253 714  
8 2004 65 000 1 841 000 230 125  
9 2005 65 000 1 906 000 211 778 adverzní minimum
10 2006 65 000 490 000 2 461 000 246 100  
11 2007 65 000 2 526 000 229 636  
12 2008 65 000 2 591 000 215 917 lokální minimum
Zhodnocení ekonomické výhodnosti generální opravy

Investice do generální opravy v roce 2006 nevede ke snížení průměrných nákladů na zařízení.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.