Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  | 
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Průběžná doba výroby Výrobní dávka Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Odborné výpočty ve výrobních a provozních procesech

Příklady:

Výpočet ekonomické hranice využití rudy

Při elektrolytické výrobě bylo získáno 146 q hliníku. Kolik procent hlušiny obsahuje ruda, jestliže objem rudy byl 164 m3 a hustota této rudy je 2,7 t/m3? Ekonomická hranice obsahu hlušiny v rudě je 97%.

Řešení

hmotnost rudy 164 * 2,70 = 442,8
hmotnost hliníku 146 / 10 = 14,6
hmotnost hlušiny 442,80 - 14,60 = 428,2
podíl hlušiny 428,20 / 442,80 = 96,7028%

Obsah hlušiny v této rudě je nižší než ekonomická hranice. Výroba se za těchto podmínek vyplatí.

Nahoru

Výpočet nákladů na vysoušení vlhkého substrátu

1250 tun substrátu je třeba vysušit z vlhkosti 20% na skladovací vlhkost 13%.
Jaké budou náklady na dopravu substrátu ze skladu na sušičku a zpět, jestliže substrát se dopravuje soupravou o nosnosti 20 tun a za 1 km cesty s nákladem se platí 45 Kč. Sušička je od skladu vzdálena 17 km. Jaké budou náklady na sušení, jestliže odpaření 1 kg vody stojí 8,50 Kč?

Výpočet vlhkosti substrátu
Výpočet vlhkosti substrátu

Řešení

Hmotnost suchého substrátu   1041,667 tun
Hmotnost substrátu - vlhkost 13%   1177,083 tun
Odpařená voda 1 250 - 1 177,08 = 72,92 tun
Cena za vysušení   619 791,67 Kč
Cena za dopravu    
Cesty na sušičku 1250 / 20 = 62,5 tj. 63 jízd
Cesty zpět 1177,0833 / 20 = 58,85417 tj. 59 jízd
Celkem 63 + 59 = 122 jízd
  122 * 17 km * 45 Kč = 93 330 Kč
Nahoru

Výpočet ekonomické hranice použitého paliva

Tepelná elektrárna má v kombinovaném provozu denní výkon po dobu 18 hodin 120 MW. Zbývajících 6 hodin pracuje jako teplárna a vyprodukuje 5 480 000 MJ tepla. Do elektrárny dovážíme denně 3 200 tun uhlí o výhřevnosti 12 MJ na 1 kg.

Vypočítejte, zda je výhodné použít palivo o výhřevnosti 12 MJ/kg, když ekonomicky únosná hranice jeho využití je minimálně 33%.

Řešení

Vyjdeme ze vzorce J=W*s

Celkové vyprodukované teplo:

Dodané teplo: 3 200 * 1 000 * 12 = 38 400 000 MJ

Účinnost elektrárny: teplo získané / teplo dodané = 13 256 000 / 38 400 000 = 34,5208%

Uhlí o výhřevnosti 12 MJ/kg je možné použít.

Nahoru

Výpočet nákladů na skladování substrátu

1500 tun substrátu o vlhkosti 25 % bylo vysušeno na skladovací vlhkost 15 %. Cena za uskladnění 1 tuny vysušeného substrátu činí 80 Kč/rok. Vypočítejte roční náklady na uskladnění vysušeného substrátu.

Řešení

Hmotnost suchého substrátu je 1 200 tun.
Hmotnost substrátu s vlhkostí 15% je 1 380 tun.
Odpařená voda činí 1 500 - 1 380 tj. 120,00 tun.
Cena za uskladnění činí 110 400 Kč.

Rovnou k cíli

1 500 * 1,15 / 1,25 * 80 = 110 400 Kč

Nahoru

Výpočet ekonomiky provozu tepelné elektrárny

Elektrárna pracuje s účinností 37 % a spotřebuje denně v nepřetržitém provozu 130 vagónů uhlí o výhřevnosti 14,5 MJ/kg. Každý vagón veze v průměru 50 tun uhlí. Vypočtěte, zda uvedené parametry odpovídají ekonomickému provozu dané elektrárny – denní výrobě minimálně 400 MW.

Řešení

Tepelný výkon elektrárny je 403,62 MW, což odpovídá ekonomickým požadavkům.

Nahoru

Výpočet přístavních poplatků

Kontejnerová loď má kapacitu 286 kontejnerů, které se vykládají na molo a jsou vyměňovány za jiné. Jak velké budou přístavní poplatky, platíme-li za 1 hodinu pobytu lodi v přístavu 1250,- Kč a k dispozici máme dva jeřáby, z nichž jeden má kapacitu 40 kontejnerů za čtyři hodiny a druhý o 20 % větší? Vykládka je nepřetržitá, ztráty (prostoje) jsou v průměru 15 %.

Řešení

Jeřáby vyloží / naloží celkem 572 kontejnerů.

Výpočet přístavních poplatků

Rovnou k cíli

Výpočet přístavních poplatků

Nahoru

Výpočet nákladů na těžbu rudy

Jaké budou náklady na těžbu rudy, která obsahuje 30 % kovu, potřebujeme-li získat 200 tun čistého kovu? Hustota rudy je 5,5 g/cm3 a náklady na vytěžení 1 m3 rudy jsou 1 500 Kč.

Řešení

Hustota rudy: 5,5 g/cm3 = 5,5 t/m3.
Potřebujeme 200 tun à 200 / 0,3 = 666,667 tun.
Při hustotě rudy 5,5 t/m3 má 666,667 tun objem 121,212 m3.
Náklady na vytěžení 1 m3 rudy jsou 1 500 Kč, což při objemu 121,212 m3 činí náklad ve výši 181 818,18 Kč

Rovnou k cíli

Výpočet nákladů na těžbu rudy

Nahoru

Analýza ekonomické efektivnosti dodávek dřeva

Pilařský závod denně nakupuje 350 m3 dřeva, ze kterého je však 35 % odpadu. Za 1 m3 platí místnímu dodavateli 3 800 Kč (včetně dopravy). Závod dostal nabídku na odběr kvalitnějšího dřeva ze kterého je jen 15 % odpadu z místa vzdáleného 11 km. Cena dřeva je 4 570 Kč / m3. Dopravce si účtuje za každý ujetý kilometr s nákladem 25 Kč. Přepravník uveze 25 m3 dřeva.
Vypočítejte celkové náklady na jednodenní spotřebu dřeva u obou dodavatelů.

Řešení

1. Dodavatel:

Nakupujeme 350 m3 dřeva za 3 800 Kč/m3 a platíme 1 330 000 Kč denně. Nezajímá nás kolik dřeva dostáváme, ale kolik dřeva potřebujeme => zajímá nás čistá spotřeba.

2. Dodavatel:

Abychom měli stejný objem dřeva (bez odpadu) budeme potřebovat 350 m3 dřeva, - 35 % odpadu + 15% odpadu. 350 * 0,65 = 227,5 m3 227,5 / 0,85 = 267,647 m3 Cena dřeva je 4 570 Kč / m3, takže za dodávku 267,647 m3 zaplatíme 1 223 147,06 Kč Dopravné činí 25 Kč/km a vzdálenost je 11 km => jedna cesta nás stojí 275 Kč. Potřebujeme přepravit 267,647 m3 dřeva, což při velikosti přepravníku 25 m3 dělá 11 cest => za dopravu zaplatíme 3025 Kč/den. Celkem bychom druhému dodavateli zaplatili 1 223 147,06 + 3025 tj. 1 226 172,06 Kč/den. Druhý dodavatel dřeva je pro nás finančně výhodnější.

Jak byste zohlednily náklady na úbytek 82,353 m3/den odpadu ze dřeva?

Rovnou k cíli

1. Dodavatel:

350 * 3800 = 1 330 000 Kč

2. Dodavatel:
Analýza ekonomické efektivnosti dodávek dřeva

Nahoru

Výpočet nákladů na nákup suroviny

Jaká bude celková cena surové nafty, máme-li čistým benzínem naplnit 6 cisteren o obsahu 15 m3, když cena surové nafty za barel (159 litrů) je 38 USD.

Při výrobě benzínu dochází k následujícím ztrátám:

Řešení

Celkem máme naplnit 6 cisteren o obsahu 15 m3, což je 90 m3 benzínu.

Účinnost jednotlivých procesů:

Celkové ztráty jsou součinem účinností jednotlivých procesů. => 0,85 * 0,78 * 0,9 = 0,5967. Na výrobu 1 litru benzínu budeme tedy potřebovat 1 / 0,5967 tj. 1,675884 litru surové nafty. K naplnění cisteren s celkovým objemem 90 m3 což je 90 000 litrů budeme potřebovat 1,675884 * 90 000 tj. 150 829,563 litrů surové nafty. 150 829,563 litrů odpovídá 948,6136 barelům nafty. Cena za barel je 38 USD => 38 * 948,6136 = 36 047,32 USD

Rovnou k cíli

Výpočet nákladů na nákup suroviny
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.