Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Normy spotřeby materiálu

Příklady:

Výpočet normy spotřeby materiálu metodou typového reprezentanta

Polotovary A 01, A 03, A 04, A 06 na výrobu kluzných ložisek se vyrábějí z přesných ocelových bezešvých trubek (hmotnost těchto trubek činí 1,47 kg/m). Stanovte celkovou spotřebu pro příští měsíc (v metrech materiálu a souhrnnou normu v kilogramech), jestliže znáte následující údaje:

Polotovar Délka pol.
(mm)
Vnější průměr
(mm)
Tloušťka stěny
(mm)
Objem výroby
na příští měsíc
(ks)
A 01 55 50 1,5 150
A 03 85 50 1,5 450
A 04 120 50 1,5 500
A 06 300 50 1,5 250

U polotovaru A 03 byla propočtově analytickou metodou zjištěna neužitečná spotřeba při opracování a z nedělitelných konců tyčí v rozsahu 15 mm (na jeden kus).

Řešení

Spotřeba materiálu pro A 03 činí 85 mm + 15 mm = 100 mm.

Neužitečná spotřeba = 100/85 * 15 = 17,64%.

Koeficient využití materiálu:

Km(A 01) = 55/85 = 0,6470

Km(A 03) = 85/85 = 1

Km(A 04) = 120/85 = 1,4176

Km(A 06) = 300/85 = 3,539

NSM (A 01) = 55 + 0,647 * 15 = 64,706 mm

NSM (A 03) = 85 + 1*15 = 100 mm

NSM (A 04) = 120 + 1,412 * 15 = 141,176 mm

NSM (A 05) = 300 + 3,529 * 15 = 352,941 mm

Celková spotřeba = NSM * předpokládaný objem prodeje.

Polotovar Délka pol.
(mm)
Vnější průměr
(mm)
Tloušťka stěny
(mm)
Objem výroby
na příští měsíc (ks)
km NSM Spotřeba
(cm)
A 01 55 50 1,5 150 0,647 64,706 9 705,882
A 03 85 50 1,5 450 1,000 100,000 45 000,000
A 04 120 50 1,5 500 1,412 141,176 70 588,235
A 06 300 50 1,5 250 3,529 352,941 88 235,294
Celkem 658,824 213 529,412

Hmotnost trubek = 1,47 kg/m * 213 529,412 cm = 313,888 kilogramů

Celková spotřeba materiálu pro příští měsíc by se měla pohybovat kolem 213,5 metrů trubek o celkové hmotnosti cca 313,9 kg.

Nahoru

Stanovení spotřeby syntetické nátěrové hmoty

Stanovte spotřebu syntetické nátěrové hmoty na 2. čtvrtletí roku pro provedení povrchové úpravy výrobků I, II, III, IV. Na základě experimentálního posouzení byla spotřeba nátěrové hmoty stanovena pro výrobek III ve výši 0,3 kg. K výpočtu použijte metodu typového reprezentanta.

Výrobek Délka výrobku
(mm)
Čistá hmotnost
výrobku (kg)
Velikost
povrchu (m2)
Q
(ks)
I 1750 11,5 5 600
II 1400 12,2 4 800
III 700 8,2 2 1200
IV 2100 13,8 6 450

Řešení

Protože se jedná o povrchovou úpravu – nátěr – bude pro nás relevantní údaj o velikosti povrchu výrobku.

km I = 5/2 = 2,5

km II = 4/2 = 2

km III = 1

km IV = 6/2 = 3

Spotřeba nátěrové hmoty na výrobek III byla stanovena na 0,3 kg.

Normu spotřeby materiálu vypočteme tedy jako 0,3 * příslušný koeficient.

Pro výrobek I tedy 0,3 * 2,5 = 0,75 kg.

Spotřeba na konkrétní výrobek se pak vypočte jako NSM * předpokládaný objem výrobků, plánovaných na 2. čtvrtletí roku.

Pro výrobek I tedy 0,75 * 600 = 450 kilogramů.

Výrobek Délka výrobku
(mm)
Čistá hmotnost
výrobku (kg)
Velikost
povrchu (m2)
Q
(ks)
km NSM Spotřeba
(kg)
I 1750 11,5 5 600 2,5 0,750 450
II 1400 12,2 4 800 2 0,600 480
III 700 8,2 2 1200 1 0,300 360
IV 2100 13,8 6 450 3 0,900 405

Spotřeba syntetické nátěrové hmoty na 2. čtvrtletí bude sumou za jednotlivé výrobky - tedy cca 1695 kg.

Nahoru

Propočet normy spotřeby materiálu metodou podle ukazatele využití materiálu

Dílna 03 je zaměřena na výrobu nerezových částí pro chladící zařízení. Jednotlivé části mají podobný technologický postup (prořez, ohýbání, lisování). Jedná se převážně o malosériovou výrobu. V příštím měsíci je plánována výroba šesti druhů chladících zařízení.

Vypočtěte celkovou spotřebu plechu (m2).

Pro výrobek B42 byly již v předcházejícím období vyčísleny ztráty a odpad ve výši 0,24 m2.

Výrobek čistá spotřeba
(m2)
Q
(ks/měsíc)
A10 0,24 5
A15 0,38 2
B42 0,96 5
B46 0,98 1
B80 1,15 1
C10 1,76 5

Řešení

Koeficient využití materiálu = 0,96 / (0,24 + 0,96) = 0,8. Neužitečná spotřeba je tedy 20%.

Pro výpočet výše ztrát u ostatních výrobků použijeme poměr ztráta / čistá spotřeba u B42 a vynásobíme čistou spotřebou materiálu u příslušného výrobku.

Například pro výrobek A10 tedy 0,24/0,96 * 0,24 = 0,06 m2.

Norma spotřeby materiálu = čistá spotřeba + ztráty + odpad.

Pro výrobek A10 je tedy NSM = 0,24 + 0,06 = 0,3 m2.

Pro výrobek B42 je tedy NSM = 0,96 + 0,24 = 1,2 m2.

Celková spotřeba plechu na daný výrobek je potom počet kusů * NSM.

Pro výrobek B42 je tedy = 1,2 * 5 = 6 m2.

Výrobek Čistá spotřeba
(m2)
Q
(ks/měsíc)
Ztráty NSM Celkem
(m2)
A10 0,24 5 0,0600 0,3000 1,5000
A15 0,38 2 0,0950 0,4750 0,9500
B42 0,96 5 0,2400 1,2000 6,0000
B46 0,98 1 0,2450 1,2250 1,2250
B80 1,15 1 0,2875 1,4375 1,4375
C10 1,76 5 0,4400 2,2000 11,0000

Celková spotřeba materiálu pro plánovaný objem výroby je přibližně 22,11 m2 plechu.

Nahoru

Výpočet spotřeby smrkového dřeva

Při výrobě dřevěných obalů, které se zhotovují podle stejného technologického postupu, se používá smrkové řezivo různé délky a rozměrů. Obaly se liší velikostí (bedny, palety, bednění apod.) a tím i čistou spotřebou v m3. S ohledem na obdobný technologický postup a obsah operací se dá předpokládat i stejný stupeň užitečnosti spotřeby (využití řeziva). Proto lze při výpočtu normy spotřeby použít zjednodušenou metodu podle ukazatelů využití materiálu (užitečnosti spotřeby).

Obal. č. Velikost obalu
(cm3)
Čistá spotřeba řeziva
(m3)
Objem výroby
na příští období (ks)
1 12 500 0,05 1 200
2 20 000 0,055 500
3 31 500 0,07 400
4 50 000 0,095 200

Za typového reprezentanta byl zvolen obal č. 1 (12 500 cm3) a propočtově analytickou metodou stanovena i neužitečná část spotřeby (ztráty a odpad při prořezu, koncových trhlin, opracování a ostatních nepoužitelných částí řeziva) ve výši 0,025 m3. Stanovte celkovou spotřebu řeziva pro příští období.

Řešení

Neužitečná část spotřeby z obalu č. 1 = 0,025 m3.

Celková spotřeba (norma spotřeby materiálu) na obal č. 1 = 0,05 + 0,025 = 0,075 m3.

Koeficient využití materiálu na obal č. 1 = 0,05 / 0,075 = 2 / 3 = 0,667.

Pro obal č. 2 je tedy NSM = 0,055 * 3/2 = 0,0825 m3.

Spotřeba pro předpokládaný objem produkce je tedy 500 * 0,0825 = 41,25 m3.

Obal. č. Velikost obalu
(cm3)
Čistá spotřeba
řeziva (m3)
Objem výroby n
a příští období (ks)
NSM Spotřeba
( m3)
1 12 500 0,05 1 200 0,075 90,00
2 20 000 0,055 500 0,083 41,25
3 31 500 0,07 400 0,105 42,00
4 50 000 0,095 200 0,143 28,50

Celková spotřebu řeziva pro příští období by se mohla pohybovat kolem 201,75 m3 řeziva.

Nahoru

Výpočet normy spotřeby materiálu metodou konstrukční a technologické analogie

Metodou konstrukční a technologické analogie vypočtěte spotřebu jednotlivých druhů materiálů na konstrukci BH 04.
Jako základ stanovení spotřeby materiálu slouží přehled o struktuře spotřeby hlavních materiálových položek na analogickou konstrukci BH 01 (větší kapacita oproti BH 04), která již byla odevzdána zákazníkovi.

Materiál BH 01 km BH 04
Čistá hmotnost (kg) Čistá hmotnost (kg)
Plechy ocelové 80 0,8
Trubky bezešvé 120 0,9
Odlitky 200 0,75
Celkem 300

Řešení

Součet čistých hmotností ocelových plechů, bezešvých trubek a odlitků u konstrukce BH 01 je 80 + 120 + 200 = 400 kg.

Poměr čistých vah konstrukcí je tedy 300 / 400 = 0,75.

Pro výpočet čisté hmotnosti ocelových plechů konstrukce BH 04 tedy vynásobíme tímto koeficientem čistou hmotnost plechu u konstrukce BH 01 => 0,75 * 80 = 60.

Normu spotřeby materiálu u konstrukce BH 04 poté získáme vydělením příslušným koeficientem využití materiálu => 60 / 0,8 = 75

Obdobně u trubek a odlitků.

Materiál BH 01 km BH 04
Čistá hmotnost (kg) Podíl na čisté hmotnosti* Čistá hmotnost (kg) NSM (kg)
Plechy ocelové 80 0,2 0,8 60 75
Trubky bezešvé 120 0,3 0,9 90 100
Odlitky 200 0,5 0,75 150 200
Celkem 400 300 375

* Koeficient struktury

Na konstrukci BH 04 bude potřeba přibližně 375 kg materiálu.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.