Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Členění nákladů

Náklad

Nákladem je hodnota, která byla nějakou osobou vynaložena. Náklady snižují ekonomický přínos, což se odrazí v úbytku aktiv nebo snížení jejich hodnoty nebo vznikem či zvýšením závazků.

Náklad může být přiřazován období, ve kterém vznikl, období, se kterým věcně a časově souvisí nebo k výkonu, ke kterému se váže.

Ve 20. letech minulého století se objevilo členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů => využití pro informace o alternativách budoucího vývoje (jak se změnou objemu výkonů změní výše nákladů, výnosů a zisku).

Variabilní náklady

Jsou to takové náklady, které se mění s objemem produkce.

Proporcionální variabilní náklady

Podproporcionální variabilní náklady

Nadproporcionální variabilní náklady

Fixní náklady

Umrtvené (utopené) fixní náklady

Vyhnutelné fixní náklady

Relevantní náklady

Irelevantní náklady

Rozdílové náklady

Oportunitní náklady

Náklady vázané k rozhodnutí

Imputované náklady a výnosy

Odložené náklady a výnosy

zdroj: KRÁL, Bohumil, a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-141-0.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.