Provozní management
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Rozmístění pracovišť Využití základních jednotek Odborné výpočty ve výrobě Standardizace Normy spotřeby materiálu Kapacitní normy Členění nákladů Volba technologické varianty Paretova analýza Výrobní dávka Průběžná doba výroby Provozuschopnost zařízení Zásoby rozpracovaných výrobků Vzorové zadání testu

Provozní management

Předmět provozní management (dříve Řízení výroby) seznamuje studenty se základní pojmy z řízení procesů tvorby hmotných a nehmotných produktů, standardizace, příprava výroby, operativní řízení výroby či poskytování služeb, zajišťování pomocných a podpůrných činností, péče o bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v provozních činnostech. Cílem je seznámit posluchače bakalářského studia s manažerskými aktivitami zaměřenými na řízení provozních činnosti včetně zabezpečení pomocných a podpůrných činností jako je údržba, skladování, manipulace apod. Prezentace společných rysů a specifik řízení provozních činností ve výrobních organizacích a institucích zabezpečujících služby.

Studijní zátěž

Aktivita Zátěž Celková zátěž
Účast na přednáškách a cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení a přednášky
(samostatné studium z literatury, řešení zadaných příkladů)
12 * 3 hodiny 36 hodin
Příprava na 2 průběžné testy
(samostatné studium teoretických základů, řešení konkrétních příkladů a vlastní výpočty)
2 x 7 hodin  14 hodin
Zpracování odborného referátu – aplikace získaných poznatků na konkrétní organizaci
(získání podkladů v organizaci, písemné zpracování, prezentace)
   24 hodin
Příprava na závěrečnou zkoušku (samostatné studium)   30 hodin
Celková pracovní zátěž   156 hodin

Systém hodnocení

Aktivita Rozmezí
bodů
Maximum
bodů
Absolvování dvou kontrolních průběžných testů á 0 až 15 30
Zpracování a prezentace odborného referátu 0 až 10 10
Aktivní účast při cvičeních – od maxima se odečítají body za pasivitu nebo nepřipravenost na cvičení max. 2 b./cv. 10
Absolvování závěrečné zkoušky 0 až 50 50
Celkem   100

Klasifikační stupnice

Ukončení Klasifikační stupeň Slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
Ukončeno úspěšně 1 Výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 Velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 Dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
Ukončeno neúspěšně 4 Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND Nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
Neukončeno 4+ Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování - viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O Omluveno Upraveno v čl. 14. studijního řádu

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.