Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Role oponenta závěrečné práce

Oponent závěrečné práce je osoba, která se vyjadřuje k finální verzi závěrečné práce a vypracovává na ni posudek. Oponent může být interní nebo externí.

Interní oponent je zaměstnanec VŠE, většinou z katedry, kde působí vedoucí práce. Zadání interního oponenta do ISISu provádí vedoucí práce, oponent vkládá posudek do ISISu sám.

Externí oponet může být např. člověk z organizace, ve které je závěrečná práce zpracovávána. Podmínkou je, aby měl oponent vysokoškolské vzdělání (Ing. nebo Mgr.), rozuměl oboru o kterém BP/DP pojednává a nebyl osobu blízkou nebo spřízněnou se studentem (rodiče, sourozenci, přímý nadřízený nebo přímý podřízený).

Volba oponenta je na studentovi - autorovi práce. Pokud nenavrhne student externího oponenta, navrhne vedoucí práce interního oponenta. V obou případech oponenta schvaluje vedoucí katedry. V případě neschválení navrženého oponenta je ze strany vedoucího katedry jmenován jiný oponent. Tato informace je sdělena vedoucímu práce.

V případě volby externího oponenta vyplní student formulář na návrh oponenta a vyštěný jej spolu s vizitkou oponenta předá na sekretariát katedry managementu (Pavlína Prokopová, RB 449).

Návrh oponenta závěrečné práce

V případě schválení externího oponenta vedoucím katedry předá student výtisk své záverečné práce oponentovi a požádá jej o vyplnění posudku. Vyplněný posudek zašle oponet elektronicky vedoucímu práce, který jej nahraje do ISISu. Vlastnoručně podepsaný posudek zašle oponent na sekretariát katery managementu.

Posudek závěrečné práce
Vzor - vyplněný posudek bakalářské práce
Vzor - vyplněný posudek diplomové práce

Student má právo nahlédnout do posudků nejpozději tři pracovní dny před obhajobou.

 

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.