Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací

V seznamu níže jsou uvedeny návrhy témat bakalářských a diplomových prací. Kromě těchto témat může student navrhnout i vlastní téma z oblasti managementu, podnikové ekonomiky a uživatelské informatiky. Zapsání tématu probíhá přes ISIS, volbu tématu (zejména vlastní téma) je vhodné předem prokonzultovat.

Návrhy témat bakalářských prací

Sledování výkonnosti podniku (reporting)

Možnosti využití reportů/dashboardů/scorecardů pro sledování výkonnosti podniku, plánování a řízení podniku, nástroje na jejich tvorbu,…

Způsoby pořízení informačního systému pro podnik

Způsoby pořízení a implementace informačního systému / aplikačního softwaru pro podnik; faktory ovlivňující rozhodování managementu podniku; aspekty, které mohou pomoci při takovém rozhodování.

Možnosti využití Google Apps pro podnikání

Možnosti využití Google Apps pro podnikání, srovnání s obdobnými službami, nasazení v menším podniku, Analýza finanční i nefinanční výhodnosti.

Možnosti využití sociálních sítí pro podnikání

Využitelnost sociálních sítí pro komunikaci (zákazníci, obchodní partneři, veřejnost) nebo přímo pro podnikání. Analýza využitelnosti jednotlivých soc. sítí v závislosti na oboru podnikání, regionu apod.

Analýza využitelnosti SaaS pro MSP

Dostupnost a možností využití SaaS, finanční i nefinanční hlediska, postoj k inovacím,… Zaměřeno na využití v malém/středním podniku.

Analýza vhodnosti využití free/open source softwaru pro PO

Free software, open source software, komerční software, specifika jednotlivých typů licencí, dostupnost free software ekvivalentů ke komerčním aplikacím, smysluplnost implementace free software a její rozsah, zhodnocení vhodnosti pořízení free softwaru z hlediska velikosti a typu firmy, nákladů a přínosů. Popis faktorů ovlivňujících volbu tohoto rozhodnutí. Rozdílný pohled na problematiku z pohledu malých, středních a velkých podniků či veřejné správy.

Analýza pracovní spokojenosti v podniku

Jak z pohledu managementu podniku pracovní spokojenost sledovat, vyhodnocovat a přijímat adekvátní opatření, periodicita sledování, vazba na osobní rozvoj pracovníků, procesní změny, strategii managementu a další faktory. Hledání rovnováhy pracovní spokojenosti zaměstnanců a nákladů podniku.

Specifické oblasti vzdělávání/kvalifikace pracovníků

Zjišťování úrovně kvalifikace, její udržování a rozvoj - např. IT znalostí neIT pracovníků, měkkých dovedností manažerů apod.

Osobní a podniková data na internetu

Na internetu a v různých databázích je dostupná řada údajů o osobách (osobní informace, unikátní identifikátory, dokumenty,...) i informací o podnicích (zainteresované osoby, finanční data, dokumenty,...). Práce by se měla věnovat rozsahu legálně zjistitelných informací, způsobům ochrany informací a možnostem jejich zneužití.

Návrhy témat diplomových prací

Reportingové řešení v MSP

Požadavky a pravidla reportování, analýza trhu reportovacích nástrojů, možnosti vizualizace informací, proces transformace dat ve znalosti,… Zaměřeno na využití v malém/středním podniku.

Metody výběru / způsoby pořízení informačního systému pro podnik

Jaké existují možnosti pořízení IS/ASW pro podnik, jaké faktory na rozhodování o konkrétním produktu působí, jaká jsou kritéria výběru, existence tlaků ze strany IT oddělní a tlak ze strany dodavatelů systému. Práce může být případně pojata i více teoreticky - stanovení kritérií výběru, obecná doporučení apod. nebo více prakticky - aplikace na konkrétní podnik.

Informační zdroje pro management

Posouzení dostupných informačních zdrojů, vhodných jako podpůrný nástroj pro rozhodování managementu podniku. Zaměření na vnitropodnikové zdroje z interních systémů (oblast účetnictví, financí, marketingu, managementu, lidských zdrojů), porovnání dostupných technologií. Volitelně s vazbou na Competitive intelligence, současné trendy a efektivitu využívání současných informačních zdrojů.

Možnosti využití SaaS pro MSP

Analýza dostupnosti, vhodnosti a možností využití SaaS pro podnikové využití, komparativní analýza dostupných řešení, finanční i nefinanční hlediska, postoj k inovacím, vazba na strategii a fázi životního cyklu firmy,… Zaměřeno na malý/střední podnik.

Analýza pracovní spokojenosti v podniku

Jak z pohledu managementu podniku pracovní spokojenost sledovat, vyhodnocovat a přijímat adekvátní opatření, periodicita sledování, vazba na osobní rozvoj pracovníků, procesní změny, strategii managementu a další faktory. Hledání rovnováhy pracovní spokojenosti zaměstnanců a nákladů podniku.

Specifické oblasti kvalifikace pracovníků

Zjišťování úrovně kvalifikace, její udržování a rozvoj - např. IT znalostí neIT pracovníků, měkkých dovedností manažerů apod. Vazba na strategii podniku, vnější faktory, fluktuaci pracovníků apod.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.