Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Projektová evidence v Excelu

Připravila Lenka Pyrasová

Projektová terminologie

Stručný výčet pojmů a zkratek použitých v tomto příkladu.

Použité funkce

CONCATENATE

Sloučí několik textových řetězců do jednoho.

=CONCATENATE(text1; text2; …)

Text1, Text2, … = 1 až 255 textových řetězců, které chceme sloučit do jediného textového řetězce.

Více link - lorenc.info

DATUM

Vrátí číslo, které představuje datum v kódu aplikace MS Office Excel pro datum a čas.

=DATUM(rok; měsíc; den)

Rok = číslo od 1900 do 9999 představující rok.

Měsíc = číslo od 1 do 12 představující měsíc v roce.

Den = číslo od 1 do 31 představující den v měsíci.

TEXT

Převede hodnotu na text v určitém formátu.

=TEXT(hodnota; formát)

Hodnota = číslo, vzorec, jehož výsledek je číselná hodnota, nebo odkaz na buňku obsahující číselnou hodnotu.

Formát = číselný formát ve formě textu vybraný v seznamu Druh na kartě Číslo dialogového okna Formát buněk (kromě obecného formátu).

CHYBHODN

Funkce CHYBHODN slouží k nahrazení chybové hodnoty jiným textem nebo hodnotou.

=CHYBHODN(hodnota;hodnota_v_případě_chyby)

hodnota je vyhodnocovaná buňka nebo výpočet.

hodnota_v_případě_chyby  je výstup funkce za předpokladu, že výsledkem vyhodnocení prvního argumentu je chybová hodnota. Vyhodnocovány jsou chyby #NENÍ_K_DISPOZICI, #HODNOTA!, #ODKAZ!, #DĚLENÍ_NULOU!, #ČÍSLO!, #NÁZEV? a #NULL!.

V Excelu 2010 je funkce CHYBHODN přeloženou funkcÍ IFERROR z Excelu 2007. Jde v podstatě spojením dvou funkcí - KDYŽ a JE.CHYBHODN. Tato funkce má v podstatě jen dva možné typy výstupů.

  1. Výsledek odkazu nebo výpočtu není chybový - za tohoto předpokladu se zobrazí normální výsledek a funkce CHYBHODN tedy nemá žádný vliv.
  2. Výsledek vzorce je chybový. V tomto případě funkce CHYBHODN vrátí to, co zadáme do argumentu hodnota_v_případě_chyby.

JE.ČISLO

Ověří, zda je argument Hodnota číslo, a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

=JE.ČISLO(hodnota)

Hodnota = hodnota, kterou chceme testovat.

JE.PRÁZDNÉ

Ověří, zda odkaz v argumentu Hodnota odkazuje na prázdnou buňku a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

=JE.PRÁZDNÉ(hodnota)

Hodnota = testovaná buňka nebo název, který se vztahuje k testované buňce.

JE.TEXT

Ověří, zda je argument Hodnota text a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

=JE.TEXT(hodnota)

Hodnota = hodnota, kterou chceme testovat.

NEBO

Ověří, zda je nejméně jeden argument roven hodnotě PRAVDA, a vrátí hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA. Vrátí hodnotu NEPRAVDA pouze v případě, že všechny argumenty jsou rovny hodnotě NEPRAVDA.

=NEBO(logická1; [logická2]; …)

Logická1, Logická2, … = 1 až 255 podmínek, které chceme testovat, a které mohou mít hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA.

SLOUPEC

Vrátí číslo sloupce odkazu.

=SLOUPEC([odkaz])

Odkaz = buňka nebo souvislá oblast buněk, jejichž číslo sloupce hledáme. Jestliže tento argument nezadáme, bude použita buňka obsahující funkci SLOUPEC.

SUMIF

Sečte buňky vybrané podle zadaných kritérií.

=SUMIF(oblast; kritéria; [součet])

Oblast = oblast buněk, které chceme sečíst.

Kritéria = kritérium ve formě čísla, výrazu nebo textu určující, které buňky budou sečteny.

Součet = skutečné buňky, které budou sečteny.

Více link - lorenc.info

SVYHLEDAT

Vyhledá hodnotu v krajním levém sloupci tabulky a vrátí hodnotu ze zadaného sloupce ve stejném řádku. Tabulka musí být standardně seřazena vzestupně.

=SVYHLEDAT(hledat; tabulka; sloupec; [typ])

Hledat = hodnota hledaná v prvním sloupci tabulky.

Tabulka = prohledávaná tabulka, může být odkaz na oblast nebo název oblasti.

Sloupec = číslo sloupce v argumentu Tabulka, ve kterém chceme vyhledat odpovídající hodnotu.

Typ = logická hodnota: PRAVDA (1) = nalézt nejbližší odpovídající hodnotu v prvním sloupci seřazeném vzestupně; NEPRAVDA (0) = nalézt přesnou odpovídající hodnotu.

Více link - lorenc.info

ZÍSKATKONTDATA

Extrahuje data uložená v kontingenční tabulce.

=ZÍSKATKONTDATA(datové_pole; kontingenční_tabulka; [pole1; položka1]; …)

Datové_pole = název datového pole, ze kterého mají být data extrahována.

Kontingenční_tabulka = odkaz na buňku nebo oblast buněk v kontingenční tabulce obsahující data, která chceme načíst.

Pole1, Pole2, … = pole, na které chceme odkazovat.

Položka1, Položka2, … = položka pole, na kterou chceme odkazovat.

Příklad - Filtr HR

Zdrojový soubor
Filtr_HR_zdroj

Úkol

Zjistit počet vykázaných hodin za měsíc leden na projektu CliView2.

Ze seznamu dat nás zajímá Projekt (=NAZEV_JEDNOTKY), Lidé (=JMENO) a Artefakt, na který se vykazovalo (=ARTEFAKT_KOD).

Postup

List import – doplnit vzorce:

List Pivot export

List export

Příklad - Management Evidence

Zdrojový soubor
Management_Evidence_zdroj

Úkol

Získat přehled čerpaných MDs a Costs, vytisknout výkazy práce pro externisty.

Postup

List IMPORT

List BudgetHR

List Výkaz práce

Úkol navíc:

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.